Har­ley-Da­vid­son sve iz­ra­že­ni­je gu­bi priv­lač­nost me­đu kup­ci­ma

Vje­tar u ko­si Pro­da­ja u SAD-u pa­la de­vet posto, vi­še od pada tr­ži­šta mo­to­ci­ka­la

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Har­ley-Da­vid­son, ame­rič­ki pro­izvo­đač kul­t­nih mo­to­ci­ka­la, sve vi­še gu­bi sna­gu svog bren­da. Kom­pa­ni­ja je obja­vi­la re­vi­di­ra­no kvar­tal­no iz­vješ­će ko­je je po­ka­za­lo pad svih seg­me­na­ta pos­lo­va­nja. Ka­ko na­vo­di Blo­om­berg, mo­žda naj­a­lar­mant­ni­ji je pad pro­da­je do­dat­ne opre­me od 17 posto što je vi­še od pada pro­da­je mo­to­ci­ka­la i re­zerv­nih di­je­lo­va.

Na­ime, već de­set­lje­ći­ma se kož­na jak­na s Har­leyDa­vid­so­no­vim am­ble­mom sma­tra kul­t­nim odjev­nim pred­me­tom, ali tak­vi ar­tik­li sve ma­nje na­la­ze kup­ce. Što se ti­če pro­da­je mo­to­ci­ka­la, kom­pa­ni­ja je u dru­gom tro­mje­se­čju ukup­no pro­da­la go­to­vo 82.000 mo­to­ci­ka­la što je se­dam posto ma­nje ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju. Pri to­me je pad na ame­rič­kom tr­ži­štu od pre­ko de­vet posto bio veći od oče­ki­va­nja sa­me kom­pa­ni­je dok je mi­nus na iz­voz­nim tr­ži­šti­ma od dva posto u skla­du s oče­ki­va­nji­ma.

Pad na do­ma­ćem tr­ži­štu veći je od ukup­nog pada tr­ži­šta. Na­ime, u pr­vom po­lu­go­di­štu broj re­gis­tra­ci­ja no­vih mo­to­ci­ka­la u SADu je sma­njen za se­dam posto. Kom­pa­ni­ja je ukup­no upri­ho­di­la 1,8 mi­li­jar­di do­la­ra što je pet posto ma­nje ne­go la­ni dok je ne­to do­bit od 259 mi­li­ju­na do­la­ra ma­nja osam posto.

Pro­da­no 82.000 mo­to­ci­ka­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.