Naj­ve­ća Elec­tro­luxo­va mar­ža u se­dam go­di­na

Rast pro­fi­ta Ope­ra­tiv­na do­bit ve­ća za 24 posto

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Šved­ski

pro­izvo­đač ku­ćan­skih apa­ra­ta Elec­tro­lux za­bi­lje­žio je u dru­gom tro­mje­se­čju naj­bo­lju ope­ra­tiv­nu mar­žu u pret­hod­nih go­to­vo se­dam go­di­na, pri če­mu je naj­vi­še po­ras­la u Sje­ver­noj Ame­ri­ci, naj­ve­ćem tr­ži­štu te kom­pa­ni­je. Ope­ra­tiv­na do­bit Elec­tro­luxa po­ras­la je u pro­tek­lom tro­mje­se­čju na 1,94 mi­li­jar­de šved­skih kru­na ili 234 mi­li­ju­na do­la­ra u od­no­su na 1,56 mi­li­jar­di go­di­nu ra­ni­je, iz­vi­jes­ti­li su iz šved­ske kom­pa­ni­je.

Pro­fi­ta­bil­nost u Sje­ver­noj Ame­ri­ci pred­stav­lja naj­ve­će po­zi­tiv­no iz­ne­na­đe­nje, s mar­ža­ma ko­je su do­seg­nu­le 8,4 posto, una­toč kon­ti­nu­ira­nom cje­nov­nom pri­ti­sku te padu pro­da­je pri­vat­nih mar­ki. Tvrt­ka je pri­op­ći­la da ove go­di­ne oče­ku­je ušte­de tro­ško­va u iz­no­su 2,3 mi­li­jar­de kru­na. Ta­ko­đer je po­t­vr­di­la da bi po­ve­ća­ne cijene si­ro­vi­na tre­ba­le re­zul­ti­ra­ti s 1,4 mi­li­jar­de kru­na višim tro­ško­vi­ma.

“S do­brim tren­dom ti­je­kom pr­ve po­lo­vi­ce go­di­ne, tr­ži­šte ku­ćan­skih apa­ra­ta u Sje­ver­noj Ame­ri­ci os­ta­je snaž­no i vi­di­mo po­zi­tiv­no ma­kro­eko­nom­sko okru­že­nje ko­je bi tre­ba­lo nas­ta­vi­ti po­dr­ža­va­ti po­traž­nju”, iz­ja­vio je iz­vr­š­ni di­rek­tor Jo­nas Sa­mu­el­son. Ot­kad je po­čet­kom go­di­ne pre­uzeo čel­nu po­zi­ci­ju, Sa­mu­el­son je u pot­pu­nos­ti usre­do­to­čen na po­ve­ća­nje pro­fi­ta­bil­nos­ti, pi­še Re­uters.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.