Kon­tro­verz­nu pri­mo­šten­sku tvrt­ku dr­ža­va gu­ra u ste­čaj

Pr­vi put pri­vat­nik Ste­ča­je­vi u ho­te­li­jer­stvu u Hr­vat­skoj su ri­jet­ka po­ja­va, po­se­bi­ce u se­zo­ni

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Pri­jed­log pred­ste­ča­ja od­bi­jen jer se u pla­nu ras­po­la­že s jed­nom ne­kret­ni­nom ko­ja je po­mor­sko do­bro

Di­onič­ko druš­tvo za ho­te­li­jer­stvo i tr­go­vi­nu Primošten u vlasništvu tvrt­ke Di­amant ma­ri­na go­di­na­ma pra­te raz­li­či­te me­dij­ske pro­ziv­ke, pa ta­ko i za ne­dos­tat­nost ula­ga­nja u una­p­rje­đe­nje ho­tel­skih ka­pa­ci­te­ta od stra­ne ma­đar­skih vlas­ni­ka ko­ji su kom­pa­ni­ju pre­uze­li još 2002. po ni­skoj ci­je­ni, ali za­to s obve­zom vra­ća­nja ve- li­kih du­go­va i is­to ta­ko s ve­li­kim ula­ga­nji­ma. Raz­log je to i za svo­je­dob­no za­re­da­le kri­ti­ke na ra­čun dr­ža­ve za tu pri­va­ti­za­cij­sku pri­ču, pa i ne­za­do­volj­ni ma­li di­oni­ča­ri tra­ži­li su in­ter­ven­ci­ju is­traž­nih ti­je­la. Tvrtka je sve­mu to­me odo­li­je­va­la, no to se ne mo­že us­t­vr­di­ti i za tre­nut­no sta­nje jer je u ve­li­kim pro­ble­mi­ma. U ži­ži tu­ris­tič­ke se­zo­ne, na­ime, dr­ža­va, od­nos­no Fi­na tra­ži po­kre­ta­nje nje­zi­nog ste­ča­ja, i ko­li­ko je poz­na­to to je naš pr­vi slu­čaj da se s ho­te­li­ma, ma­ri­nom i auto­kam­pom sto pos­to po­pu­nje­nim s tu­ris­ti­ma pred ban­kro­tom naš­la ve­li­ka ho­tel­ska tvrtka u pri­vat­nom vlasništvu.

Ste­ča­je­vi u ho­te­li­jer­stvu ina­če su ri­jet­ka po­ja­va. U Hr- vat­skoj je slič­no, no u ti­je­ku su pos­tup­ci za tri ve­li­ke ho­tel­ske tvrt­ke. No, sve su dr­žav­ne te za ne­ke ste­čaj do­is­ta i otvo­ren u špi­ci tu­ris­tič­ke se­zo­ne. Na­kon po­čet­ne pa­ni­ke i po­vi­ka pos­lo­va­nje je po že­lji vje­rov­ni­ka i pod kon­tro­lom ste­čaj­nih ti­je­la nas­tav­lje­no, što­vi­še sta­bi­li­zi­ra­no je, pa da­nas ho­tel­ska tvrtka na Vi­su, kao i Mo­dra špi­lja te He­li­os Fa­ros ima­ju po­zi­tiv­no ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje.

No, ste­čaj Pri­mo­šte­na još ni­je otvo­ren, a ho­će li bi­ti znat će se usko­ro. Ina­če, Fi­na ga je za­tra­ži­la po ste­čaj­nom auto­ma­tiz­mu. Pos­tu­piv­ši po rje­še­nju o obus­ta­vi pos­tup­ka pred­ste­čaj­ne na­god­be pri­mo­šten­ske tvrt­ke 29. lip­nja je pos­ta­lo ovr­š­no, Fi­na u pri­jed­lo­gu sa­mo iz­no­si da pos­to­je raz­lo­zi za otva­ra­nje ste­ča­ja. U za­nim­lji­vom svje­tlu po­ka­zu­je se dru­gi nje­zin do­ku­ment. Ti­če se raz­lo­ga za­što je pro­pao taj pred­ste­čaj, a za raz­li­ku od po­sve su­prot­nog is­ho­da za niz tvrt­ki kćer­ki Pri­mo­šte­na ko­ji­ma je to us­pje­lo. Do pre­okre­ta je doš­lo kad je ovaj pred­ste­čaj­ni spis sti­gao na Tr­go­vač­ki sud u Za­dru Stal­na služ­ba u Ši­be­ni­ku jer je pri­jed­log za skla­pa­nje pred­ste­čaj­ne na­god­be od­ba­čen. Plan o ko­jem je ri­ječ na Fi­ni je po­dr­žan s vi­še od 90% traž­bi­na, no sud je ut­vr­dio da se u pri­jed­lo­gu na­god­be ras­po­la­že s jed­nom ne­kret­ni­nom ko­ja je po­mor­sko do­bro.

TVRTKA PRIMOŠTEN DD U VLASNIŠTVU JE MAĐARA LASZLOA ATTILE KEREKESA

Ta­ko na­vo­di da su stran­ke ras­po­la­ga­le ne­kret­ni­nom ko­ja je po svo­joj na­ra­vi iz­van prav­nog pro­me­ta, a ka­ko na to sud pa­zi po služ­be­noj duž­nos­ti, od­bio je skla­pa­nje na­god­be, uz uput­stvo Fi­ni ka­ko da pos­tu­pi ako pos­to­je raz­lo­zi za otva­ra­nje ste­ča­ja. No, u is­tom pri­jed­lo­gu ne iz­no­se i od­lu­ku VTSa u žal­be­nom pos­tup­ku, a nes­luž­be­no doz­na­je­mo da ni­je uva­žen ar­gu­ment ni­žeg su­da, ali i da je na­god­ba is­to od­bi­je­na. Upu­će­ni iz­no­se da je na­god­ba pa­la u vo­du po čl. 3 st. 3. Za­ko­na o par­nič­nom pos­tup­ku, ko­ji se po od­vjet­ni­ci­ma ri­jet­ko pri­mje­nju­je (stran­ke ne mo­gu ras­po­la­ga­ti svo­jim pra­vi­ma su­prot­no stro­gim pro­pi­si­ma i mo­ra­lu druš­tva), tj. na­vo­ji­mo de jer je jed­na ma­đar­ska ban­ka na­vod­no do­ve­de­na u povoljniji po­lo­žaj. Tre­ba po­šti­va­ti sud­sku od­lu­ku, ka­žu svi na­ši su­go­vor­ni­ci, iako pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju dio ko­jim se za­di­re u srž sa­mog ins­ti­tu­ta na­god­be. Što o to­me mis­li pred­sjed­nik upra­ve Pri­mo­šte­na La­sz­lo At­ti­la Ke­re­kes, ina­če za­tvo­ren za ko­men­ta­re, ni­je bi­lo mo­gu­će doz­na­ti, no čla­ni­ca Upra­ve Li­dia De­me De­že ka­že da je Primošten nas­to­jao vje­rov­ni­ci­ma po­nu­di­ti ko­rek­t­ne i fer uvje­te, a za­kon­sku mo­guć­nost za ve­li­ke ot­pi­se ni­su ni­ti ko­ris­ti­li, ne­go je pre­dvi­đen sa­mo ot­pis ka­ma­ta.

“Zbog for­mal­nih raz­lo­ga ko­ji na­ma ni­su jas­ni, a pro­tiv vo­lje vje­rov­ni­ka, na­god­ba ni­je sklop­lje­na, i druš­tvu ne pre­os­ta­je ni­šta dru­go ne­go pro­na­ći rje­še­nje da se ot­klo­ni pri­je­te­ća opas­nost od ste­ča­ja. Nas­to­ta­ko­đer iz­na­ći iz­van­sud­ske do­go­vo­re s vje­rov­ni­ci­ma ka­ko bi se iz­bje­gao ste­čaj”, ka­že De­me De­že. Se­zo­na je po njoj iz­vr­s­na ho­te­li bi­lje­že rast od 5%, slič­no je i u auto­kam­pu gdje je tre­nut­no 500 gos­ti­ju vi­še ne­go la­nu u is­tom raz­dob­lju.

“Una­toč to­me što su na­ša druš­tva bi­la i je­su u pred­ste­čaj­nim pos­tup­ci­ma, ula­že­mo u odre­đe­ne di­je­lo­ve biz­ni­sa”, tvr­di ona. Primošten dd je for­mi­ran kao hol­ding kom­pa­ni­ja ko­ja ima 4 kće­ri ko­je uprav­lja­ju i to auto­kam­pom Adri­atic, za­tim tvrt­kom Primošten ho­te­li ko­ji uprav­lja­ju ho­te­lom Zo­ra (ho­tel Ra­du­ča ne ra­di), kao i Ma­ri­nom Kre­mik i tvrt­kom Ci­rus ko­ja je cen­tral­na pra­oni­ca. U se­zo­ni ukup­no za­poš­lja­va pre­ko 200 rad­ni­ka. Sa­mos­tal­na prav­na oso­ba, pak, je tvrtka Ho­te­li Ja­dran dd u Grad­cu kraj Plo­ča, or­ga­ni­zi­ra­na kao hol­ding kom­pa­ni­ja s tri ho­tel­ska druš­tva kće­ri, a doz­na­je­mo da su iz­vr­ši­li svo­je tro­go­diš­nje obve­ze iz pred­ste­čaj­ne na­god­be. Sa­mos­tal­na je i tvrtka Jel­sa dd ko­ja je la­ni sklo­pi­la na­god­bu i ured­no je pre­ma na­šoj su­go­vor­ni­ci iz­vr­ša­va.

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta tu­riz­ma i ugos­ti­telj­stva Hr­vat­ske (STUH) Edu­ard An­drić po­t­vr­dio nam je da će or­ga­ni­zi­ra­ti sas­tan­ke s Upra­vom Pri­mo­šte­na i pred­stav­ni­ci­ma dr­ža­ve. Sin­di­kat je, ka­že on, u pra­vi­lu pro­tiv sva­kog ste­ča­ja ako pos­to­ji na­čin da se on iz­bjeg­ne te pos­tig­ne na­god­ba s vje­rov­ni­ci­ma.

“Ste­čaj u ho­te­li­jer­stvu ni­je do­bra stvar. Sk­la­pa­ju se ugo­vo­ri za na­red­nu se­zo­nu, i ni­ka­ko ni­je do­bro da se ovo pi­ta­nja otva­ra usred se­zo­ne, jer to uno­si ne­mir u re­do­vi­ma tu­ro­pe­ra­to­ra i agen­ci­ja. Ako do­đe do ste­ča­ja bit će to uda­rac hr­vat­skom tu­riz­mu u slu­ča­ju da ne nas­ta­ve pos­lo­va­nje”, po­ru­ču­je An­drić do­da­ju­ći da ako ne­ma rje­še­nja, a ste­čaj se po­ka­že kao ne­mi­no­van, ins­ti­tu­ci­je bi tre­ba­le po­du­ze­ti sve da se nas­ta­vi pos­lo­va­nje i pro­na­đe kva­li­tet­ni stra­te­ški part­ner.

Poz­na­va­te­lji uka­zu­ju i na even­tu­al­ni pro­blem za hol­ding kom­pa­ni­ju, za ko­ji sma­tra­ju da mo­že nas­ta­ti za­to što je za raz­li­ku od funk­ci­je uprav­lja­nja ovis­nih dru­šta­va nji­ho­va imo­vi­na na Primošten ddu. Ka­ko će se to raz­ri­je­ši­ti kao i du­go­va­nja os­ta­je za vi­dje­ti, s ob­zi­rom na to da je imo­vi­na hi­po­te­kar­no op­te­re­će­na za kre­di­te, ko­ji iz­gle­da ni­su za­vr­ši­li kao ula­ga­nja, pri­mje­ću­je je­dan su­go­vor­nik.

IVA­NA IVANOVIĆ/PIXSELL

Ho­tel­ska kom­pa­ni­ja Primošten pre­ma tvrd­nja­ma Upra­ve za­poš­lja­va vi­še od 200 rad­ni­ka, po­sje­du­ju i auto­kamp

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.