Rast ko­ris­ni­ka

Dva hr­vat­ska star­tu­pa, Ora­di­an i Mad­barz, pos­ta­li mi­li­ju­na­ši

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Plat­for­ma za mi­kro­fi­nan­ci­je i apli­ka­ci­ja za fit­ness no­vi u ni­zu do­ma­ćih star­tu­pa s vi­še od mi­li­jun ko­ris­ni­ka

Ras­tu­ćem bro­ju hr­vat­skih star­tu­pa s vi­še od mi­li­jun ko­ris­ni­ka u is­tom tjed­nu pri­klju­či­li su se Ora­di­an i Mad­barz. Dva do­ma­ća star­tu­pa u če­t­vr­tak su obja­vi­la da ima­ju vi­še od mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka, što je klju­čan po­da­tak pri pro­cje­ni nji­ho­ve tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti s ob­zi­rom na to da pri­hod os­tva­ru­ju od kraj­njih ko­ris­ni­ka.

Ora­di­an je fi­nan­cij­ski star­tup ko­ji je ra­zvio clo­ud plat­for­mu za mi­kro­fi­nan­ci­je, vr­lo po­pu­lar­nu u Afri­ci. Mad­barz je star­tup ko­ji je ra­zvio fit­ness apli­ka­ci­ju kao po­moć u vjež­ba­nju.

Glo­bal­no ši­re­nje i iz­voz

Pri­je Ora­di­ana i Mad­bar­za mi­li­jun ko­ris­ni­ka pro­bio je za­gre­bač­ki pro­izvo­đač mo­bil­nih iga­ra Na­no­bit. Tvrtka ima pet mo­bil­nih iga­ra s vi­še od mi­li­jun ko­ris­ni­ka. Naj­vi­še ih ima­ju Na­no­bi­to­ve igre Su­per­star Li­fe i Fa­shi­on De­sign Wor­ld. Sva­ka po osam mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka. Tu su još igre Hol­lywo­od Story i Chef Town, sva­ka s po se­dam mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka. Vi­še od mi- li­jun ko­ris­ni­ka ne­dav­no je pro­bi­la i igra Fa­shi­on City.

Mi­li­jun­sku ko­ris­nič­ku ba­zu ima i mo­bil­na apli­ka­ci­ja ko­ja po­ma­že u rje­ša­va­nju ma­te­ma­tič­kih za­da­ta­ka Pho­toMath. Osim što ima vi­še od 7,5 mi­li­ju­na ak­tiv­nih ko­ris­ni­ka mje­seč­no, Pho­toMath je uku­pan broj ko­ris­ni­ka do da­nas povećao na vi­še od 60 mi­li­ju­na.

Po­pis do­ma­ćih star­tu­pa ko­ji ima­ju mi­li­jun­ski broj ko­ris­ni­ka pre­dvo­di tvrtka In­foBip iz Pu­le. I dok o mi­li­jun­skom bro­ju ko­ris­ni­ka nji­ho­vog rje­še­nja za pla­ća­nja unu­tar mo­bil­nih apli­ka­ci­ja i ra­ču­nal­nih iga­ra za­sad ne go­vo­re, In­foBip je obja­vio da nje­go­vu sof­tver­sku us­lu­gu ko­ja se te­me­lji na SMSu ko­ris­ti vi­še od 3,2 mi­li­jar­de lju­di pri če­mu tvrtka ra­di mje­seč­no vi­še od se­dam mi­li­jar­di tran­sak­ci­ja mje­seč­no.

Uz do­ma­će star­tu­pe ko­ji se mo­gu po­hva­li­ti da već sad ima­ju mi­li­jun­ske ko­ris­nič­ke ba­ze, i to pr­vens­tve­no za­hva­lju­ju­ći glo­bal­nom ši­re­nju i iz­vo­zu, ni­že se i sve ve­ći broj hr­vat­skih star­tu­pa ko­ji bi u idu­ćih go­di­nu da­na mo­gli is­ko­či­ti na tom po­pi­su.

Do kra­ja go­di­ne ta­ko bi se na po­pi­su star­tu­pa s vi­še od mi­li­jun ko­ris­ni­ka mo­gao na­ći Bel­la­be­at. Fi­nan­cij­ski naj­us­pješ­ni­ji hr­vat­ski star­tup, spe­ci­ja­li­zi­ran za in­ter­net stva­ri (IoT), a ko­ji se upra­vo pro­ši­rio i u po­dru­čje umjet­ne in- te­li­gen­ci­je, pri­je dva mje­se­ca obja­vio je da je pro­dao vi­še od 700 ti­su­ća svo­jih pa­met­nih ure­đa­ja. Sa ši­re­njem u po­dru­čje mo­bil­nih apli­ka­ci­ja, od­nos­no zdrav­s­tve­nih po­moć­ni­ka, ko­ris­nič­ku ba­zu ima pri­li­ku po­ve­ća­ti još br­že. Uku­pan broj star­tu­pa s tak­vim po­ten­ci­ja­lom u Hr­vat­skoj te­ško je pro­ci­je­ni­ti, jer se stal­no po­jav­lju­ju no­vi. Ta­ko je po­čet­kom go­di­ne odjek­nu­la vi­jest da je star­tup ko­ji pro­da­je auto­bus­ne kar­te GetByBus la­ni upe­te­ros­tru­čio broj ko­ris­ni­ka te ih sa­da ima vi­še od 500 ti­su­ća.

Za za­ne­ma­re­ne i mi­le­ni­jal­ce

U Oradianu, ko­ji je ušao u uži iz­bor za naj­bo­lji europ­ski fin­tech star­tup po iz­bo­ru 2017 Eu­ro­pe­an Fin­tech Award, na­vo­de da su taj us­pjeh pos­ti­gli ta­ko što su se usmjerili na to da po­mog­nu uklju­či­va­nju 100 mi­li­ju­na ekonomski zanemarenih obitelji u digitalnu ekonomiju, od­nos­no omo­gu­ću­ju­ći im pris­tup financijskim uslugama.

Slič­no na­vo­de i u Mad­bar­zu. Oni su se usmjerili na to da po­mog­nu mi­le­ni­jal­ci­ma di­ljem svi­je­ta da u svom do­mu i bez ikak­vih rek­vi­zi­ta do­đu do vit­ke li­ni­je i mi­ši­ća.

USMJERILI SMO SE NA UKLJUČIVANJE 100 MI­LI­JU­NA EKONOMSKI ZANEMARENIH OBITELJI U DIGITALNU

EKONOMIJU I OMOGUĆILI IM PRIS­TUP FINANCIJSKIM USLUGAMA, KA­ŽU U ORADIANU

PD

Za­grep­ča­nin Lu­ka Mac­ner i Spli­ća­nin Ni­ko­la Mra­ti­nić, os­ni­va­či Mad­bar­za

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

An­drew Ma­in­hart, Ju­li­an Oe­hr­le­in, Onye­ka Adi­be­li i An­to­nio Še­pa­ro­vić, os­ni­va­či Ora­di­ana

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.