HPB tre­ba do 700 mil. kn, opet ra­ču­na i na fon­do­ve

Ak­tu­al­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Tra­že se ula­ga­či Sa 17,3% adek­vat­nos­ti ka­pi­ta­la ban­ka je u si­gur­noj zo­ni, no za snaž­ni­ji rast nu­žan joj je svje­ži no­vac

Još je proš­le je­se­ni ban­ka bi­la do­ka­pi­ta­li­zi­ra­na u dva kru­ga, s ukup­no 550 mi­li­ju­na ku­na, a naj­vi­še su ta­da da­li obvez­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi

Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka na či­jem je če­lu To­mis­lav Vu­ić po­kre­nu­la je no­vu run­du po­ve­ća­nja ka­pi­ta­la. Pro­ces ko­ji bi tre­bao oja­ča­ti ba­zu za dalj­nji rast tre­bao bi bi­ti okon­čan do kra­ja go­di­ne, vje­ro­jat­no i osjet­no pri­je, a za agen­ta iz­da­nja po­nov­no je oda­bran PBZ.

Ci­lja­ni iz­nos ni­je poz­nat, no upu­će­no ka­žu da dr­žav­noj ban­ci do 2020. tre­ba iz­me­đu 500 i 700 mi­li­ju­na ku­na da nas­ta­vi do­sa­daš­njim tem­pom ras­ta. “U ovom tre­nut­ku ne mo­že­mo go­vo­ri­ti o iz­no­su, ka­da ga bu­de­mo toč­no zna­li od­mah ćemo oba­vi­jes­ti­ti jav­nost”, ka­žu u HPBu po­zi­va­ju­ći se na bur­zov­na pra­vi­la. “Na­še će dionice bi­ti ponuđene jav­nos­ti i privatnim ulagačima i državi. Voljeli bismo da je krug ulagača što ve­ći, po­go­to­vo pri­vat­nih”, ka­žu u ban­ci u ko­joj dr­ža­va ima 72 pos­to, a pri­vat­ni ka­pi­tal oko 27 pos­to udje­la.

Još 'ple­še po ru­bu'

Proš­le je­se­ni ban­ka je u dva kru­ga po­ve­ća­la ka­pi­tal za 550 mi­li­ju­na ku­na ka­da su u fi­nan­cij­skoj injek­ci­ji su­dje­lo­va­li mi­ro­vin­ski i inves­ti­cij­ski fon­do­vi, osi­gu­ra­va­te­lji, FGSo­vi, tvrt­ke i fi­zič­ke oso­be. Sa­mo su obvez­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi upla­ti­li vi­še od 160 mi­li­ju­na ku­na pos­tav­ši 13,5pos­tot­ni vlas­ni­ci HPBa. Na is­ti se pro­fil ulagača i sa­da ra­ču­na, od dr­ža­ve su oče­ki­va­nja mi­ni­mal­na, no kal­ku­la­ci­je tek tre­ba na­pra­vi­ti. Po­čet­kom go­di­ne Vu­ić je po­nov­no na­gla­sio po­tre­bu do­ka­pi­ta­li­za­ci­je jer ban­ka, ka­ko je re­kao, “ple­še po ru­bu adek­vat­nos­ti ka­pi­ta­la”. Pod­sje­ti­mo, s 19 mi­li­jar­di ku­na ak­ti­va HPBa na pra­gu je 5pos­to tr­žiš­nog udje­la. Sa sto­pom adek­vat­nos­ti ka­pi­ta­la od 17,3 pos­to kra­jem ožuj­ka ban­ka je iz­nad 15,3 pos­to mi­ni­mu­ma pro­pi­sa­nog od re­gu­la­to­ra kao sis­tem­ski va­žan kre­di­tor, no za snaž­ni­ji rast neo­p­hod­na joj je no­va injek­ci­ja.

Agro­kor ne­ma ve­ze

Pla­fo­ni­ra­nih 700 mi­li­ju­na ku­na do 2020. bi­la je pro­cje­na pri­je kri­ze u Agro­ko­ru zbog ko­je upra­vo tra­je val ot­pi­sa po ban­ka­ma, no iz HPBa po­ru­ču­ju da nji­ho­va od­lu­ka s kon­cer­nom ni­je po­ve­za­na. “Pro­ces je za­po­čeo pri­je eska­la­ci­je pro­ble­ma s tom kom­pa­ni­jom. Ri­ječ je o jed­no­krat­nom efek­tu ko­ji du­go­roč­no ni­je po­ve­zan s vri­jed­noš­ću banke”, ka­žu u HPBu.

DIONICE ĆE BI­TI PONUĐENE I PRIVATNIM ULAGAČIMA I DRŽAVI. VOLJELI BISMO DA JE KRUG ULAGAČA ŠTO VE­ĆI

PETAR GLEBOV/PIXSELL

To­mis­lav Vu­ić, pred­sjed­nik Upra­ve HPB-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.