Na­kon 17 go­di­na iz­bri­sa­ni svi gu­bi­ci pu­ca­nja dot.com ba­lo­na

Bur­ze ////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - 27.03. 2000. TO­MIS­LAV PILI 01.09.2002. 18.07. 2017.

Ko­nač­ni opo­ra­vak Teh­no­lo­ška ina­či­ca in­dek­sa S&P 500 na re­kord­noj vri­jed­nos­ti

Iako su teh­no­lo­ške dionice na naj­vi­šim ra­zi­na­ma, dio ana­li­ti­ča­ra sma­tra da i da­lje ni­su pre­sku­pe

Ame­rič­ke teh­no­lo­ške dionice na­kon vi­še od 17 go­di­na opo­ra­vi­le su se od pu­ca­nja dot.com ba­lo­na. Teh­no­lo­ška ina­či­ca S&P 500 bur­zov­nog in­dek­sa ko­ji pra­ti kre­ta­nje vi­še od 60 naj­ve­ćih teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja u sri­je­du je po­ras­la 0,6 pos­to te se za­us­ta­vio na 992,29 bo­do­va či­me je pro­bio do­ta­daš­nji re­kord iz 27. ožuj­ka 2000. od 988,49 bo­do­va.

Vi­ši skok od tr­ži­šta

S&P 500 Tec­h­no­logy In­dex ras­te već de­ve­ti uzas­top­ni dan, a ti­je­kom ove go­di­ne teh­no­lo­ške su dionice po­sku­pje­le u pro­sje­ku 22 pos­to dok je ukup­no tr­ži­šte oja­ča­lo 10 pos­to. U pro­tek­lih 17 go­di­na u tom se sek­to­ru mno­go to­ga pro­mi­je­ni­lo. Us­pon dot.com ba­lo­na za­po­čeo je sre­di­nom 90ih go­di­na ka­da su inves­ti­to­ri na financijskim tr­ži­šti­ma još bi­li op­či­nje­ni in­ter­ne­tom i nje­go­vim po­ten­ci­ja­li­ma. No, pre­ci­je­nje­ne dionice ta­daš­njih teh­no­lo­ških di­oni­ca slo­mi­le su se u pro­lje­će 2000. go­di­ne, a spe­ci­ja­li­zi­ra­ni S&P 500 in­deks sru­šio se u slje­de­će dvije go­di­ne za 80 pos­to. Pri­je 17 go­di­na naj­vred­ni­je kom­pa­ni­je u tom sek­to­ru bi­le su Cis­co i Mi­cro­soft, a da­nas su to Ap­ple i Alp­ha­bet.

Teh­no­lo­ške su kom­pa­ni­je 2000. do­pri­no­si­le s 15 pos­to u ukup­nim pri­ho­di­ma kom­pa­ni­ja iz sas­ta­va S&Pa 500, iako su či­ni­le tre­ći­nu di­oni­ca iz nje­go­va sas­ta­va. Da­nas či­ne 23 pos­to sas­ta­va in­dek­sa, ali su zas­luž­ne za vi­še od če­t­vr­ti­ne pri­ho­da.

I da­lje ni­su pre­sku­pe

Me­đu­tim, dok je Fa­ce­bo­ok ove go­di­ne na bur­zi sko­čio 43 pos­to, a Ap­ple 30 pos­to, dio ana­li­ti­ča­ra i inves­ti­to­ra s pra­vom se pi­ta je­su li ame­rič­ke teh­no­lo­ške dionice pos­ta­le pre­sku­pe. Na­ime, za dionice iz sas­ta­va teh­no­lo­škog S&Pa 500 u lip­nju je tre­ba­lo pla­ti­ti 19 do­la­ra za do­lar nji­ho­ve za­ra­de. To je naj­vi­še vred­no­va­nje od 2007. i iz­bi­ja­nja glo­bal­ne fi­nan­cij­ske kri­ze.

No, to je i da­lje vr­lo po­volj­no u od­no­su na vr­hun­ce dot. com ba­lo­na ka­da su u pr­vom tro­mje­se­čju 2000. inves­ti­to­ri pla­ća­li 73 do­la­ra za do­lar za­ra­de ta­daš­njih in­ter­net­skih zvi­jez­da. “Da­le­ko smo od ta­daš­njih vred­no­va­nja. Dio kom­pa­ni­ja, po­put Net­flixa i Ama­zo­na, ima vi­so­ke va­lu­aci­je, ali ve­ći­na i da­lje ne­ma”, is­ti­če za Fi­nan­ci­al Ti­mes Jim Ti­er­ney, glav­ni inves­ti­cij­ski di­rek­tor u fon­du Al­li­an­ceBer­ns­te­in.

IZ­VOR: FI­NAN­CI­AL TI­MES

Kre­ta­nje S&P 500 Tec­h­no­logy In­dexa od si­ječ­nja 1999. do sr­p­nja 2017.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.