AVIONA U PET ZEMALJA

ZAHTJEV ZA PONUDU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo obra­ne pri­op­ći­lo je da uru­ču­je zahtjev za po­nu­dom za vi­še­na­mjen­ski bor­be­ni avi­on u pet dr­ža­va - Grč­ku, Iz­ra­el, Juž­nu Ko­re­ju, Šved­sku i SAD. Grč­ka, Iz­ra­el i SAD Hr­vat­skoj nu­de zra­ko­plo­ve F-16, Ko­re­ja GFA-50, a Šved­ska Gri­pen JAS-39. “Zahtjev će bi­ti uru­čen pre­ko ve­le­pos­lans­ta­va tih dr­ža­va, a rok za od­go­vor je 75 da­na. Po pri­mit­ku po­nu­da, idu­ćih mje­se­ci one će se de­talj­no ana­li­zi­ra­ti, a ključ­ni pa­ra­me­tri, osim ka­rak­te­ris­ti­ka i spo­sob­nos­ti aviona, bit će me­đu­dr­žav­ni ugo­vor, ci­je­na i pa­ket pos­lov­no-gos­po­dar­ske su­rad­nje. Pos­tu­pak će se vo­di­ti tran­s­pa­rent­no, sus­tav­no će se is­pi­ta­ti sva­ki seg­ment da bi iz­bor bio naj­bo­lji za RH”, pri­op­ći­lo je mi­nis­tar­stvo. Od­lu­ka o vr­sti aviona bit će do kra­ja go­di­ne. Mnis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić pod­sje­ća da bi Hr­vat­ska mo­gla na­ba­vi­ti 12 aviona.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.