U OTOKE U DVIJE GO­DI­NE

Vla­da RH //// ULOŽENO 3,27 MLRD. KN

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da RH na sjed­ni­ci odr­ža­noj u če­t­vr­tak ras­prav­li­la je Iz­vješ­će o učin­ci­ma pro­ved­be Za­ko­na o oto­ci­ma u 2014. i 2015. go­di­ni, ko­je je sas­ta­vi­lo Mi­nis­tar­stvo re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU. U op­šir­nom ra­du od 478 stra­ni­ca de­talj­no su po­bro­ja­na ukup­na ula­ga­nja jav­nog sek­to­ra u ra­zvoj oto­ka i to kroz bes­po­vrat­na sred­stva, te pu­tem kre­di­ta HBOR-a. Ukup­no je u te dvije go­di­ne uloženo 3,27 mi­li­jar­di ku­na, od to­ga 1,79 u 2014. te još 1,48 mi­li­jar­di ku­na u 2015. Od te ukup­ne svo­te na kre­di­te HBOR-a ot­pa­da 622 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.