POVOLJNIJI DO BANKE

PULA POSUĐUJE 18,5 MI­LI­JU­NA KU­NA OD LIDLA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Lidl po pr­vi pu­ta su­dje­lu­je u fi­nan­ci­ra­nju gra­da na či­jem po­dru­čju inves­ti­ra u no­vi cen­tar

Pul­ski gra­do­na­čel­nik Bo­ris Mi­le­tić iz­ne­na­dio je ju­čer umješ­nim vo­đe­njem grad­skih fi­nan­ci­ja, jer je ri­jet­ki od svo­jih ko­le­ga u Hr­vat­skoj ko­ji je za pro­vo­đe­nje važ­ne inves­ti­ci­je na svom po­dru­čju us­pio ugo­vo­ri­ti be­ska­mat­no kre­di­ti­ra­nje. K to­mu, po­vo­ljan aran­žman sklo­pio je s tr­go­vač­kim lan­cem, Lid­lom.

Ta­kav aran­žman vri­je­dan 18,5 mi­li­ju­na ku­na Gra­du Pu­li odo­bri­la je ju­čer Vla­da, a uz go­di­nu da­na po­če­ka Pula će ga vra­ća­ti u go­diš­njim ra­ta­ma od 2,65 mi­li­ju­na ku­na ti­je­kom na­red­nih se­dam go­di­na, do 2024. go­di­ne. Odo­bre­nom po­zaj­mi­com Pula će ta­ko is­fi­nan­ci­ra­ti svoj ka­pi­tal­ni in­fras­truk­tur­ni pro­jekt “Iz­grad­nja ces­te Pre­ko­mor­skih bri­ga­da”.

Aran­žman je s dru­ge stra­ne mu­dar po­tez i za sam Lidl, ko­ji će na taj na­čin jed­nos­tav­no i tran­s­pa­rent­no osi­gu­ra­ti pris­tup svom no­vom, ina­če dru­gom tr­go­vač­kom cen­tru ko­jeg pla­ni­ra usko­ro gra­di­ti u Pu­li. Spo­ra­zum o kre­di­ti­ra­nju Grad Pula i Lidl za­klju­či­li su po­čet­kom go­di­ne, a pre­dvi­đa se su­rad­nja u iz­grad­nji kruž­nog to­ka, ko­ji će umjes­to če­ti­ri ima­ti pet tra­ka, za­hva­lju­ju­ći ko­joj će Lidl os­tva­ri­ti pri­klju­čak pre­ma svom no­vom cen­tru na lo­ka­ci­ji Gre­go­vi­ca.

Za do­bi­va­nje ze­le­nog svje­tla od Vla­de Pula za no­vo za- du­že­nje ni­je ima­la pro­ble­ma. U proš­loj go­di­ni os­tva­re­ni pro­ra­čun­ski pri­ho­di gra­da iz­no­si­li su 281 mi­li­jun ku­na, pa udio go­diš­njeg anu­ite­ta ko­jeg bi Pula ot­pla­ći­va­la po ovom kre­di­tu u pri­ho­di­ma či­ni 0,82 pos­to. Pri­do­da­ju li se tom iz­no­su i ot­pla­te kre­di­ta iz ra­ni­jeg raz­dob­lja, te dos­pje­le i ne­pod­mi­re­ne obve­ze iz pret­hod­nih raz­dob­lja, ukup­ne obve­ze Pu­le či­ne za odo­bra­va­nje no­vog kre­di­ta za­do­vo­lja­va­ju­ćih 10,51 pos­to.

Ovakav oblik su­rad­nje pozitivna je novina u Hr­vat­skoj. Gra­do­vi u pra­vi­lu za fi­nan­ci­ra­njem po­se­žu za kre­di­ti­ma u ban­ka­ma, dok inves­ti­to­ri ne­ri­jet­ko odus­ta­ju ili od­ga­đa­ju re­ali­za­ci­ju pro­je­ka­ta zbog kom­pli­ka­ci­ja na ko­je na­ila­ze u ad­mi­nis­tra­ci­ji po­put u ovom slu­ča­ju pris­tup­ne ces­te.

Iz Lidla ni­su odveć ko­men­ti­ra­li ovaj oblik fi­nan­cij­ske su­rad­nje. Ka­žu, ri­ječ je o in­di­vi­du­al­nom do­go­vo­ru, no po­t­vr­đu­ju i ka­ko je “Lidl po pr­vi pu­ta su­dje­lo­vao u fi­nan­ci­ra­nju gra­da na či­jem po­dru­čju inves­ti­ra u no­vi cen­tar”.

OVAKAV OBLIK SU­RAD­NJE POZITIVNA JE NOVINA U HR­VAT­SKOJ

DA­MIR ŠPEHAR/ PIXSELL

Kre­dit za iz­grad­nju ces­te Pre­ko­mor­skih bri­ga­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.