SPLITSKA KATASTROFA

GDI GRUPA PRVA MAPIRALA POŽAR

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što je u svib­nju 2014. go­di­ne prva obja­vi­la kar­te ko­je su po­ka­za­le ka­tas­tro­fal­ne raz­mje­re po­pla­va u Hr­vat­skoj, BiH i Sr­bi­ji, za­gre­bač­ka GDI Grupa prva je obja­vi­la i in­te­rak­tiv­nu kar­tu ko­ja po­ka­zu­je raz­mje­re naj­no­vi­jeg, ka­tas­tro­fal­nog po­ža­ra ko­ji je ugro­zio dru­gi naj­ve­ći grad u Hr­vat­skoj Split. Grupa GDI je­dan je od tri naj­ve­ća hr­vat­ska iz­voz­ni­ka sof­tve­ra i ra­zvi­ja ge­oin­for­ma­tič­ka rje­še­nja.

Na kar­ti split­skog po­dru­čja pri­ka­za­no je opo­ža­re­no po­dru­čje za­jed­no s fo­to­gra­fi­ja­ma i vi­de­oza­pi­si­ma s tih lo­ka­ci­ja ko­je se pro­te­žu od Omi­ša do Spli­ta s još ne­ko­li­ko po­ža­ra ko­ji su ha­ra­li u oko­li­ci Ši­be­ni­ka i kod Vr­po­lja. Me­đu ma­te­ri­ja­li­ma na­la­zi se i niz mul­ti­me­dij­skih za­pi­sa iz mjes­ta Tu­ga­re. Na­ime, pre­ma do­sa­daš­njoj is­tra­zi spo­me­nu­to je mjes­to bi­lo is­ho­di­šte ovog ra­zor­nog po­ža­ra.

U GDI gru­pi na­vo­de da slič­no Fa­ce­bo­oko­vim Sto­ri­esi­ma no­ve teh­no­lo­gi­je u po­dru­čju ge­oin­for­ma­ti­ke omo­gu­ću­ju br­zo ma­pi­ra­nje opas­nih si­tu­aci­ja na te­re­nu. Teh­no­lo­gi­ja ko­ju je GDI grupa ko­ris­ti­la ka­ko bi na­pra­vi­la kar­tu na­zi­va se Story Map, a opi­su­je se kao “brz i učin­ko­vit na­čin in­for­mi­ra­nja jav­nos­ti ko­ri­šte­njem Esri Ar­cGIS teh­no­lo­ške plat­for­me”.

PD

In­te­rak­tiv­na kar­ta omo­gu­ću­je ana­li­zu sta­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.