Če­ti­ri ti­ma u 2. ge­ne­ra­ci­ji FER-ovog in­ku­ba­to­ra

SPOCK Umjet­na in­te­li­gen­ci­ja u fo­ku­su star­tu­pa

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Hac­ks­plosm, Me­la­no­ma Check, PicUp i Su­mir­ra no­vi su čla­no­vi FERo­va pos­lov­nog stu­dent­skog in­ku­ba­to­ra SPOCK. Če­ti­ri star­tu­pa prim­lje­na su u dru­gu ge­ne­ra­ci­ju tog in­ku­ba­to­ra. Iva Gos­pod­ne­tić, struč­na su­rad­ni­ca za ka­ri­jer­no sa­vje­to­va­nje FERa, na­vo­di da ti­mo­ve u no­voj ge­ne­ra­ci­ji nji­ho­vog in­ku­ba­to­ra či­ne i stu­den­ti dru­gih fa­kul­te­ta. Me­đu ini­ma i Pri­ro­dos­lov­no­ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta i Eko­nom­skog fa­kul­te­ta te s Teh­nič­kog ve­le­uči­li­šta u Za­gre­bu. “Nji­ho­vi pro­izvo­di po­kri­va­ju niz po­dru­čja od me­di­ci­ne, fi­nan­ci­ja, hac­kat­ho­na do sus­ta­va za raz­mje­nu po­da­ta­ka”, is­ti­če Gos­pod­ne­tić. Hac­ks­plosm je onli­ne za­mje­na za fi­zič­ke hac­kat­ho­ne, Me­la­no­ma Check ana­li­zi­ra ma­de­že, PicUp je apli­ka­ci­ja za or­ga­ni­za­ci­ju fo­to­gra­fi­ja, a Su­mir­ra osob­ni fi­nan­cij­ski asis­tent za stu­den­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.