Pa­zin i Za­greb us­pješ­no svla­da­va­ju ur­ba­ne iz­a­zo­ve

URBACT Glav­ni grad Is­tre i Hr­vat­ske na­gra­đe­ni za par­ti­ci­pa­tiv­no bu­dže­ti­ra­nje, tj. re­vi­ta­li­za­ci­ju jav­nih pros­to­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Lo­kal­ne vlas­ti mo­gu ra­ču­na­ti na naj­ma­nje 97 do­brih prak­si gra­do­va na ko­ji­ma mo­gu uči­ti i ko­je mo­gu pres­li­ka­ti u svo­je sre­di­ne. Te prak­se oda­brao je URBACT, europ­ski pro­gram za po­ti­ca­nje in­te­gri­ra­nog ur­ba­nog ra­zvo­ja, na te­me­lju za­do­vo­lja­va­nja kri­te­ri­ja in­te­gri­ra­nog i uklju­či­vog pris­tu­pa, do­ka­za po­zi­tiv­nih pro­mje­na te mogućnosti nji­ho­vog pres­li­ka­va­nja u os­ta­le gra­do­ve. Dva gra­da iz Hr­vat­ske do­bi­la su ti­tu­lu URBACTo­vih gra­do­va do­bre prak­se, a ti­tu­le se od­no­se, ka­ko je opi­sa­no u objaš­nje­nju priz­na­nja, na par­ti­ci­pa­tiv­no bu­dže­ti­ra­nje u Pa­zi­nu i re­vi­ta­li­za­ci­ju jav­nih pros­to­ra u Za­gre­bu.

Oda­bra­nim gra­do­vi­ma do­brih prak­si, uz pri­sus­tvo gra­do­na­čel­ni­ka i dru­gih grad­skih pred­stav­ni­ka, bit će do­di­je­lje­ne na­gra­de ti­je­kom URBACT City Fes­ti­va­la u Tal­lin­nu u Es­to­ni­ji, ko­ji će se odr­ža­ti od 3. do 5. lis­to­pa­da ove go­di­ne. Fes­ti­val je je­dan od naj­o­če­ki­va­ni­jih ur­ba­nih do­ga­đa­ja na vi­so­koj ra­zi­ni, u sklo­pu pred­sje­da­va­nja Es­to­ni­je Vi­je­ćem EU, s vi­še od 450 pred­stav­ni­ka lo­kal­nih vlas­ti i struč­nja­ka iz svih di­je­lo­va Eu­ro­pe.

Oni će na fes­ti­va­lu su­dje­lo­va­ti s ci­ljem is­tra­ži­va­nja do­brih prak­si i umre­ža­va­nja. Uz to, na fes­ti­va­lu će taj­niš­tvo URBACTa pred­sta­vi­ti i no­vi po­ziv za umre­ža­va­nje gra­do­va s ci­ljem pres­li­ka­va­nja broj­nih do­brih prak­si u dru­ge grad­ske za­jed­ni­ce. Gra­do­vi do­brih prak­si ima­ju mo­guć­nost za­go­va­ra­nja pro­mje­na na eu­rop­skoj i me­đu­na­rod­noj ra­zi­ni te da­va­nja do­pri­no­sa pro­ved­bi Ur­ba­ne agen­de za EU i No­ve ur­ba­ne agen­de po­mo­ću znaI nja i is­kus­ta­va.

igra­li­šte u Za­gre­bu kao oživ­lje­ni jav­ni pros­tor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.