KUPIO MIRAMARE ZA 12,6 MI­LI­JU­NA KU­NA

GOJKO OSTOJIĆ

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Crik­ve­nič­ki ho­tel Miramare kupio je Invest Con­sult Goj­ka Os­to­ji­ća, vlas­ni­ka sve­uči­li­šta Li­ber­tas, za 12,6 mil. ku­na na dru­goj elek­tro­nič­koj jav­noj draž­bi u ste­čaj­nom pos­tup­ku, pi­še No­vi list. Gojko Ostojić uz Ja­ku An­da­ba­ka je­dan je od pi­oni­ra osi­gu­ra­va­telj­skog biz­ni­sa u Hr­vat­skoj, os­ni­vač je i vi­so­ke pos­lov­ne ško­le Li­ber­tas, a od Mi­omi­ra Žu­žu­la kupio je Du­bro­vač­ko me­đu­na­rod­no sve­uči­li­šte. Spa­ja­njem dvi­ju us­ta­no­va nas­ta­lo je Li­ber­tas me­đu­na­rod­no sve­uči­li­šte. Ovo je dru­gi Os­to­ji­ćev pro­jekt u tu­riz­mu, na­kon za­gre­bač­kog Ho­te­la Le Pre­mi­er ko­ji ra­di u zgra­di Pri­vred­ne banke Za­greb, a ko­ji bi tre­bao bi­ti i po­li­gon za prak­su po­laz­ni­ka Li­ber­ta­sa. Ostojić je No­vom lis­tu po­ru­čio da že­li na­pra­vi­ti naj­ljep­ši ho­tel na crik­ve­nič­koj ri­vi­je­ri.

Crik­ve­nič­ki ho­tel na­po­kon do­bio no­vog vlas­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.