La­ni za­pos­le­no 2853 oso­ba s inva­li­di­te­tom, 9% vi­še ne­go 2015.

Pro­mje­na za­ko­na Lak­še će se do sta­tu­sa za­štit­ne ra­di­oni­ce

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ti­je­kom

proš­le go­di­ne u Hr­vat­skoj je za­pos­le­no ukup­no 2853 oso­ba s inva­li­di­te­tom iz evi­den­ci­je HZZa, što je po­rast od 9,2 pos­to u od­no­su na 2015., u ko­joj je ina­če os­tva­ren 40pos­tot­ni skok za­poš­lja­va­nja s uvo­đe­njem kvot­nog sus­ta­va za­poš­lja­va­nja inva­lid­nih oso­ba. No, u prak­si je Za­kon o pro­fe­si­onal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­poš­lja­va­nju inva­li­da po­ka­zao je niz sla­bos­ti, pa je Vla­da ju­čer pred­lo­ži­la ne­ko­li­ko ko­rek­ci­ja. Jed­na od važ­ni­jih je da se za sta­tus za­štit­ne ra­di­oni­ce od us­ta­no­va ili tvrt­ki ne­će vi­še tra­ži­ti naj­ma­nje 51 pos­to zaposlenih inva­lid­nih u od­no­su na uku­pan broj rad­ni­ka. U prak­si se po­ka­za­lo da je zbog od­lje­va oso­ba s inva­li­di­te­tom ko­je su za­pos­le­ne na za­štit­nim rad­nim mjes­ti­ma, taj uvjet te­ško os­tva­riv, te će se ta gra­ni­ca spus­ti­ti na 20 do 51 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.