Spe­ci­ja­li­za­ci­ja ko­ja diže pla­će sti­gla i u hr­vat­sko ugos­ti­telj­stvo

Ula­ga­nje u zna­nje Edu­ka­ci­ja je ključ­na za ko­no­ba­re i bar­me­ne, tren­do­vi se stal­no mi­je­nja­ju i tre­ba ih pra­ti­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do­ma­ći ugos­ti­telj­ski sek­tor oče­ku­je seg­men­ta­ci­ja i spe­ci­ja­li­za­ci­ja ko­ja sli­je­di po­tre­be mo­der­nih gos­ti­ju, a taj pro­ces tra­ži i no­ve spe­ci­jal­ne ka­dro­ve

Na­kon snaž­nog po­ras­ta bro­ja ugos­ti­telj­skih obje­ka­ta ko­ji se bi­lje­ži zad­njih ne­ko­li­ko go­di­na, hr­vat­ski ugos­ti­telj­ski sek­tor oče­ku­je seg­men­ta­ci­ja i spe­ci­ja­li­za­ci­ja ko­ja sli­je­di po­tre­be mo­der­nih gos­ti­ju, što se već po­če­lo do­ga­đa­ti s otva­ra­njem vin­skih, whi­skey i kok­tel ba­ro­va, craft be­er piv­ni­ca i ta­pa­sa.

Taj će pro­ces tra­ži­ti i seg­men­ta­ci­ju i spe­ci­ja­li­za­ci­ju ka­dro­va, gdje uz ko­no­ba­re sve ve­ći važ­nost ima­ju ba­ris­ti u raz­li­či­tim seg­men­ti­ma po­nu­de, edu­ci­ra­ni po svjet­skim stan­dar­di­ma i zna­nji­ma ko­ja se kons­tant­no do­pu­nju­ju.

Ba­ris­ti su kre­ma ugos­ti­telj­stva, nji­ho­vi gos­ti zna­ju što pi­ju i ka­mo od­la­ze da bi do­bi­li vr­hun­sku us­lu­gu, is­ti­če Zo­ran Lu­kić, pred­sjed­nik Udru­ge ko­no­ba­ra i bar­me­na Hr­vat­ske. Već go­di­na­ma Udru­ga je zas­luž­na za pro­mi­ca­nje za­ni­ma­nja ko­no­ba­ra i bar­me­na i struč­nu edu­ka­ci­ju za bar­me­ne, ba­ris­te, vo­di­te­lje ba­ro­va, ba­ve se i sa­vje­to­va­njem u pos­lo­va­nju cje­lo­kup­nog odje­la hra­ne i pi­ća, stan­dar­di­za­ci­je po­nu­de u ugos­ti­telj­stvu, tre­nin­zi­ma osob­lja u ho­tel­skim ku­ća­ma i ugos­ti­telj­skim objek­ti­ma te or­ga­ni­za­ci­jom atrak­tiv­nih na­tje­ca­nja bar­me­na.

Ne­dos­ta­tak ka­dro­va

“Ovi tren­do­vi po­la­ko sti­žu u Hr­vat­sku, ko­ja do­du­še još ima mno­go pos­la u ure­đi­va­nju ugos­ti­telj­skog sek­to­ra i tr­ži­šta ra­da ko­je je ove go­di­ne po­ka­za­lo svo­je sla­bos­ti. Pred ne­ko­li­ko go­di­na smo mo­ra­li tra­ži­ti gdje ćemo za­pos­li­ti bar­me­ne ko­je edu­ci­ra­mo, da­nas oni bi­ra­ju lo­ka­ci­ju na ko­joj že­le ra­di­ti, zbog ve­li­kog ras­ta po­traž­nje za struč­nim ka­drom”, po­jaš­nja­va Lu­kić. Iako se ne­dos­ta­tak ka­dro­va či­ni kao pro­blem zbog ko­jeg će Hr­vat­ska mo­žda mo­ra­ti po­če­ti uvo­zi­ti ka­dro­ve, vje­ru­je Lu­kić, ova bi kri­za mo­gla bi­ti ko­ris­na u pro­ce­su ja­ča­nja struč­nos­ti ka­dro­va te uvje­ta ra­da.

“Ve­li­ke ho­tel­ske kom­pa­ni­je već su shva­ti­le važ­nost ovak­vih ka­dro­va ko­ji­ma omo­gu­ću­ju broj­ne edukacije i znat­no vi­še pla­će ne­go ra­ni­jih go­di­na, a po­bolj­ša­va­ju se i uvje­ti ra­da. U proš­loj go­di­ni ima­li smo zna­ča­jan rast in­te­re­sa pos­lo­da­va­ca ko­ji su že­lje­li edu­ci­ra­ti svo­je za­pos­le­ni­ke. Kom­pa­ni­je ujed­no pru­ža­ju i bo­lje uvje­te ra­da, od smje­šta­ja na­da­lje”, ka­že Lu­kić ko­ji se na­da da će ti pro­ce­si za­us­ta­vi­ti is­e­lja­va­nje ka­dro­va ko­je je za­po­če­lo. Da pos­lo­dav­ci u tu­riz­mu svo­jim ko­no­ba­ri­ma pru­ža­ju sve ve­će mogućnosti za edu­ka­ci­ju i na­pre­do­va­nje po­ka­zu­ju i pri­mje­ri iz vo­de­ćih hr­vat­skih ho­tel­skih kom­pa­ni­ja, ko­je i sa­me odr­ža­va­ju edu­ka­cij­ske programe za svo­je za­pos­le­ni­ke.

Iz­vr­s­nost u pos­lu

An­to Pr­go­met iz Sla­von­skog Bro­da ima 22 go­di­ne i već je tri go­di­ne u Pla­voj la­gu­ni. Ra­di kao ko­no­bar, tre­nut­no u La­gu­na Lo­un­ge ba­ru u Ze­le­noj la­gu­ni, a kao ko­no­bar pro­šao je ve­ći­nu ho­tel­skih obje­ka­ta.

Na­kon za­vr­še­ne ško­le za ho­te­li­jer­sko­tu­ris­tič­kog teh­ni­ča­ra u Sla­von­skom Bro­du slao je otvo­re­ne mol­be za po­sao, a Pla­va la­gu­na prva se ja­vi­la po- vrat­no i po­nu­di­la mu po­sao. “Imao sam is­kus­tva kao ko­no­bar u Sla­von­skom Bro­du, a da­nas sam go­tov čo­vjek. Ra­dio sam u La­gu­na Mo­lin­driu, La­gu­na Pa­ren­ti­umu, La­gu­na Al­ba­tro­su.. pro­šao sam sve, čak sam bio u ri­ječ­koj Bo­na­vi­ji na is­po­mo­ći. Ne mo­gu re­ći gdje mi se naj­vi­še sviđa, svug­dje ima ne­što za­nim­lji­vo i no­vo za naučiti. Zaposlen sam kao stalni sezonac, a u Pla­voj la­gu­ni naj­vi­še mi se sviđa što se stal­no organiziraju edukacije na ko­ji­ma mo­gu ne­što naučiti. S ob­zi­rom na to da me za­ni­ma so­me­li­jer­stvo, već proš­le go­di­ne pro­šao sam ko­no­bar­sku aka­de­mi­ju Pla­ve la­gu­ne, su­dje­lo­vao sam na žu­pa­nij­skom i na dr­žav­nom na­tje­ca­nju, a na­kon ove se­zo­ne Pla­va la­gu­na me ša­lje i na dru­gi stu­panj ko­no­bar­ske aka­de­mi­je”, is­pri­čao nam je An­to Pr­go­met.

Ti­je­kom ožuj­ka u Pla­voj la­gu­ni or­ga­ni­zi­ra­na je edu­ka­ci­ja za ko­no­ba­re ka­ko bi po­laz­ni­ke, od ko­jih neki ni­ka­da ni­su ra­di­li u toj bran­ši, os­po­so­bi­li za iz­vr­s­nost u us­lu­ži­va­nju gos­ti­ju, što je uklju­či­va­lo ser­vi­ra­nje i pos­lu­ži­va­nje je­la i pi­ća, od­nos pre­ma gos­ti­ma, lek­ci­je iz so­me­li­jer­stva, ali i po­du­ku iz ta­li­jan­skog je­zi­ka.

Mo­guć­nost na­pre­do­va­nja

Svih 28 kan­di­da­ta ko­ji su iz ci­je­le Hr­vat­ske doš­li u Pla­vu la­gu­nu i Is­tra­tu­rist na pro­gram os­po­sob­lja­va­nja za na­do­la­ze­ću tu­ris­tič­ku se­zo­nu, po­lo­ži­li su za­vr­š­ni is­pit, stek­li di­plo­mu i za­pos­li­li se u ho­tel­skim res­to­ra­ni­ma. Osim što će s gos­ti­ma mo­ći ko­mu­ni­ci­ra­ti na ne­ko­li­ko svjet­skih je­zi­ka i pos­lu­ži­ti im ve­če­ru pre­ma naj­vi­šim pro­fe­si­onal­nim stan­dar­di­ma, no­vi ko­no­ba­ri la­gu­ne stek­li su i os­nov­na zna­nja iz som­me­li­er­stva ka­ko bi svo­jim gos­ti­ma mo­gli pru­ži­ti pu­ni do­živ­ljaj is­kus­tva obje­do­va­nja, is­ti­ču u Pla­voj la­gu­ni.

Šej­la Go­le­mo­vić za­vr­ši­la je Ugos­ti­telj­sku ško­lu An­tu­na Šti­fa­ni­ća u Po­re­ču, a u Va­la­ma­ru ra­di če­ti­ri go­di­ne kao ko­no­ba­ri­ca, da bi ove go­di­ne pos­ta­la vo­di­te­lji­ca res­to­ra­na u ho­te­lu Pi­cal. “Po­seb­no sam za­do­volj­na jer Va­la­mar edu­ci­ra i ula­že u zna­nje svo­jih zaposlenih. Mo­je ko­le­ge i ja za­vr­ši­li smo raz­li­či­te te­ča­je­ve i edukacije ko­je su nam ko­ris­ne za naš po­sao: Wi­ne Aca­demy, Bar Aca­demy, Cof­fee & Tea Aca­demy i mno­ge dru­ge ... U budućnosti želim uči­ti, napredovati jer smatram da ta­ko ula­že­mo u sebe”, ka­za­la nam je Šej­la.

U BUDUĆNOSTI ŽELIM UČI­TI I NAPREDOVATI JER SMATRAM DA TA­KO ULAŽEM U SEBE

ZAPOSLEN SAM KAO STALNI SEZONAC, A NAJ­VI­ŠE MI SE SVIĐA ŠTO SE STAL­NO ORGANIZIRAJU EDUKACIJE NA KO­JI­MA MO­GU NE­ŠTO NAUČITI An­to Pr­go­met Ko­no­bar u Pla­voj la­gu­ni

FOTOLIA

Ba­ris­ti su kre­ma ugos­ti­telj­stva, nji­ho­vi gos­ti zna­ju što pi­ju i ka­mo od­la­ze da bi do­bi­li vr­hun­sku us­lu­gu

Šej­la Go­le­mo­vić

vo­di­te­lji­ca res­to­ra­na u ho­te­lu Pi­cal

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.