Qa­tar Airways uveo li­ni­ju za Skop­lje i naj­a­vio za Sa­ra­je­vo

Ka­tar­ski avi­opri­je­voz­nik po­ve­zao Do­hu s još dvije pri­jes­tol­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­ko lje­ta Katarci za Za­greb le­te dva­put dnev­no, a za Be­ograd je­dan­put; do­dat­no po­ve­ća­nje pro­me­ta oče­ku­je se ove zi­me

Kom­pa­ni­ja Qa­tar Airways naj­a­vi­la je ka­ko nas­tav­lja ja­ča­ti svo­ju na­zoč­nost u re­gi­ji na­kon što je u po­ne­dje­ljak po­kre­nuo le­to­ve za ma­ke­don­sku pri­jes­tol­ni­cu Skop­lje. Ka­tar­ska avi­on­ska tvrtka po­t­vr­di­la je da bi le- za Sa­ra­je­vo tre­ba­li kre­nu­ti u ko­lo­vo­zu, iako kar­te još uvi­jek ni­su dos­tup­ne za kup­nju. Go­vo­re­ći za por­tal, EX Yu Avi­ati­on, glav­ni ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor Qa­tar Airwaysa, Ehab Amin, re­kao je da će ti le­to­vi usko­ro po­če­ti.

Važ­nost Bal­ka­na

Qa­tar Airways je ra­ni­je pri­op­ćio da će 16. ko­lo­vo­za za­po­če­ti s ra­dom u glav­nom gra­du BiH.

“Ima­mo pu­nu po­dr­šku vla­de, ci­vil­nih avi­on­skih vlas­ti i vlas­ti u zrač­noj lu­ci. Kao što smo već naj­a­vi­li, neki od na­ših lju­di kre­ću u Sa­ra­je­vo na ko­na­čan raz­go­vor i, na­da­mo se da ćemo u na­red­nim da­ni­ma po­t­vr­di­ti uvođenje no­ve li­ni­je ovu ru­tu”, re­kao je Ehab Amin.

Ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor na­po­mi­nje da Bal­kan pred­stav­lja važ­no tr­ži­šte za tu kom­pa­ni­ju.

Qa­tar Airways ne­dav­no je povećao pro­met pre­ma Za­gre­bu i Be­ogra­du i na obje je ru­te povećao ka­pa­ci­te­te. Kao od­go­vor na sve ve­ću po­traž­nju, le­ra to­vi za Za­greb po­ve­ća­ni su sa de­set pu­ta tjed­no na dva­put dnev­no. U po­čet­ku su pla­ni­ra­ni le­to­vi sa­mo to­kom sr­p­nja, a do­dat­ni pro­met je sa­da pro­ši­ren to­kom lje­ta.

Po­ja­ča­no lje­ti i zi­mi

U me­đu­vre­me­nu, li­ni­ja pre­ma Be­ogra­du bit će oja­ča­na sa do­dat­na tri le­ta tjed­no, na ukup­no se­dam le­to­va tjed­no, po­čev­ši od 1. ko­lo­vo­za. Do­dat­no po­ve­ća­nje pro­me­ta oče­ku­je se već ove zi­me. “Sma­tra­mo da su Bal­kan­ci za­pos­tav­lje­ni i že­li­mo pru­ži­ti zem­lja­ma na Bal­ka­nu pro­izvod s pet zvjez­di­ca ko­ji zas­lu­žu­ju.

Za­to se po­ku­ša­va­mo što vi­še usre­do­to­či­ti na tak­va tr­ži­šta s vi­so­kim mo­guć­nos­ti­ma, ko­ja po­go­du­ju obje­ma stra­na­ma, od­nos­no lju­di­ma u tim zem­lja­ma i Qa­tar Airwaysu.

Nas­ta­vit ćemo tra­ži­ti mogućnosti u ovoj re­gi­ji”, is­tak­nuo je Ehab Amin.

IAKO JE PR­VI LET DOHA - SA­RA­JE­VO, ZAKAZAN ZA KOLOVOZ, KAR­TE JOŠ NI­SU U PRODAJI, KATARCI TVRDE DA UVOĐENJE TE LI­NI­JE NI­JE SPORNO

DAVOR PUKLAVEC/PIXSELL

Li­ni­ja za Za­greb uve­de­na je 2012.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.