ZA SAMOHODNE HAUBICE PAKISTAN DAJE 1 MLRD. $

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pos­lo­vi s Pa­kis­ta­nom, po­put ra­zvo­ja samohodne haubice, mo­gli bi BiH ce­go­vi­ni do­ni­je­ti mi­li­jar­du do­la­ra, na­vo­di bh. am­ba­sa­dor u toj azij­skoj državi Ne­dim Ma­ka­re­vić, do­da­ju­ći ka­ko “spo­rost ra­zvo­ja ovog pro­jek­ta tje­ra Pa­kis­tan­ce dru­gim pro­izvo­đa­či­ma oruž­ja”. Pro­to­tip samohodne haubice fir­me Brat­stvo iz No­vog Trav­ni­ka još je u fa­zi tes­t­nih ga­đa­nja, a pro­jekt samohodne haubice BiH ra­zvi­ja vi­še od dvije go­di­ne. „Mi od 2014. u mi­li­ju­na­kim ko­li­či­na­ma iz­vo­zi­mo u Pakistan snaj­per­ske met­ke 12,7 mi­li­me­ta­ra. Nji­ho­va voj­ska ima po­tre­be za 500 sa­mo­ho­di­he ha­ubi­ca, a za što su pre­dvi­dje­li pro­ra­čun od mi­li­jar­du do­la­ra“, na­po­mi­nje Ma­ka­re­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.