SRBIJA DIJELI ZEMLJU MLADIM PAROVIMA

De­po­pu­la­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da Sr­bi­je, za­jed­no sa Od­bo­rom za se­lo Sr­p­ske aka­de­mi­je na­uka i umet­nos­ti raz­miš­lja o no­voj agrar­noj po­li­ti­ci kko­ja po­dra­zu­me­va us­tu­pa­nje bez nak­na­de 25 do 50 hek­ta­ra dr­žav­nog zem­lji­šta mladim bbrač­nim parovima, iz­i­zja­vio je da­nas u Bo­ru mi­nis­tar za­du­žen za re­gi­onal­ni ra­zvoj Mi­lanM Kr­ko­ba­bić.”No­va agrar­na po­li­ti­ka i no­vi kon­cept re­gi­onal­nog ra­zvo­ja su du­go­roč­na mi­si­ja ko­ja ima za cilj ot­kla­nja­nje ključ­ne pret­nje po na­ci­onal­nu bez­bed­nost a to je de­po­pu­la­ci­ja rub­nih po­dru­čja”, re­kao je Kr­ko­ba­bić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.