U SVIJETU SE­DAM MI­LI­JAR­DI TONA PLASTIČNOG OT­PA­DA

>>

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od 50ih go­di­na proš­log sto­lje­ća do da­naš­njih da­na u svijetu je pro­izve­de­no de­vet mi­li­jar­di tona plas­ti­ke, a glav­ni­na tog ma­te­ri­ja­la ni­je re­cik­li­ra­na već je za­vr­šio na od­la­ga­li­šti­ma i u pri­ro­di. Naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje Sve­uči­li­šta Ka­li­for­ni­ja i Ge­or­gia te Wo­ods Ho­le oce­ano­graf­skog ins­ti­tu­ta po­ka­za­je da je po­pu­lar­nost plas­ti­ke ra­pid­no po­če­la ras­ti na­kon 2. svjet­skog ra­ta. Tre­ći­na plas­ti­ke ika­da pro­izve­de­ne ko­ris­ti se i da­nas.

No, ma­sov­no ko­ri­šte­nje plas­ti­ke re­zul­ti­ra­lo je i go­le­mim po­ve­ća­njem ot­pa­da. Od de­vet mi­li­jar­di tona do sa­da pro­izve­de­ne plas­ti­ke, se­dam mi­li­jar­di tona od­ba­če­no je u sme­će, pro­cje­nju­je se u is­tra­ži­va­nju. Do­da­je se ka­ko je plas­tič­ni ot­pad pri­su­tan u svim oce­ani­ma na pla­ne­ti. Pro­cje­ne iz 2015. go­vo­re da go­diš­nje u oce­ani­ma za­vr­ši iz­me­đu pet i 13 mi­li­ju­na tona plas­ti­ke.

“Rast pro­izvod­nje plas­ti­ke u po­s­ljed­njih 65 go­di­na zna­čaj­no je nad­ma­šio pro­izvod­nju os­ta­lih ma­te­ri­ja­la. Me­đu­tim, zna­čaj­ke ko­je či­ne plas­ti­ku po­god­nom za raz­no­vr­s­nu pri­mje­nu iz­dr­ž­lji­vost i ot­por­nost na raz­grad­nju či­ne taj ma­te­ri­jal i vr­lo op­te­re­ću­ju­ćim za prirodu”, na­vo­di se u is­tra­ži­va­nju. Sa­mo de­vet pos­to plas­ti­ke se re­cik­li­ra, a 13 pos­to se spa­lju­je.

Od 9 mi­li­jar­di do­la­ra plas­ti­ke pro­izve­de­ne od 50-ih, ve­ći­na je ba­če­na u prirodu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.