Bez do­go­vo­ra o tr­go­vi­ni s Ki­nom

Ame­rič­ko-ki­ne­ski di­ja­log

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Go­diš­nji Ame­rič­ko­ki­ne­ski sve­obu­hvat­ni gos­po­dar­ski di­ja­log o tr­go­vin­skim od­no­si­ma iz­me­đu dvi­ju zemalja odr­žan u Wa­shin­g­to­nu okon­čan je u če­t­vr­tak bez do­go­vo­ra oko naj­važ­ni­jih pi­ta­nja. Dvije stra­ne na­kon raz­go­vo­ra ni­su da­le za­jed­nič­ku iz­ja­vu ili iz­ni­je­le plan dje­lo­va­nja, a ot­ka­za­ne su i pre­dvi­đe­ne kon­fe­ren­ci­je za me­di­je. SAD su kri­tič­ne spram 347 mi­li­jar­di do­la­ra ki­ne­skog tr­go­vin­skog vi­ška, dok pred­sjed­nik Do­nald Trump do­dat­no po­ru­ču­je da ca­ri­ne na uvoz ki­ne­skog če­li­ka i da­lje ni­su is­klju­če­ne. Osim če­li­ka, oče­ki­va­lo se da će SAD pri­tis­nu­ti Ki­nu zbog su­bven­ci­ja tvrt­ka­ma u dr­žav­nom vlasništvu. Ki­na se tre­ba­la usre­do­to­či­ti na ame­rič­ko od­bi­ja­nje pro­da­je na­pred­ne teh­no­lo­gi­je.

Pot­pred­sjed­nik vla­de Ki­ne Wang Yang i mi­nis­tar fi­nan­ci­ja SAD-a Ste­ve Mnuc­hin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.