AMERIČKIH POSLOVA

ROBOTI GASE POLOVICU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sva­ko dru­go ame­rič­ko rad­no mjes­to u opas­nos­ti je da bu­de uga­še­no zbog auto­ma­ti­za­ci­je, a če­t­vr­ti­na rad­nih mjes­ta mo­že bi­ti pre­se­lje­na u ino­zem­s­tvo, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje Cen­tra za pos­lov­na i eko­nom­ska is­tra­ži­va­nja ame­rič­kog sve­uči­li­šta Ball. Ka­ko pre­no­si CNBC, naj­ve­ći ri­zik od ga­še­nja zbog auto­ma­ti­za­ci­je vri­je­di za rad­na mjes­ta ko­ja su u pra­vi­lu lo­ši­je pla­će­na, u pro­sje­ku 38.000 do­la­ra go­diš­nje. S dru­ge stra­ne, u ino­zem­s­tvo se naj­lak­še mo­gu pre­se­li­ti bo­lje pla­će­na za­ni­ma­nja po­put pro­gra­me­ra, ak­tu­ara ili sta­tis­ti­ča­ra.

U opas­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.