PRŽENI KRUMPIRIĆI

Bel­gi­ja sla­vi IZUZETI OD EU PRA­VI­LA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bel­gij­ski mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Wil­ly Bor­sus s odu­šev­lje­njem je pri­op­ćio da je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja pri­hva­ti­la pri­jed­log o iz­u­ze­ću pr­že­nih krum­pi­ri­ća iz odred­be o ogra­ni­ča­va­nju kan­ce­ro­ge­nih spo­je­va u pr­že­noj hra­ni. Prženi krumpirići na­ci­onal­no su je­lo u Bel­gi­ji, a ta­moš­nji ugos­ti­te­lji stra­ho­va­li su od mje­ra za sma­nji­va­nje akri­la­mi­da u hra­ni. Tra­di­ci­onal­ni bel­gij­ski na­čin pri­pre­me zah­ti­je­va dva pr­že­nja krum­pi­ra što ra­zvi­ja vi­še kan­ce­ro­ge­nih spo­je­va. Vi­jest o iz­u­ze­ću doš­la je uoči na­ci­onal­nog praz­ni­ka u pe­tak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.