ODBITAK PRETPOREZA TEMELJEM RA­ČU­NA ISPORUČITELJA KO­JI NI­JE REGISTRIRAN U PDV-U

KOMENTAR >>

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - PERE MIOČ* re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr

Uprak­si mo­gu­će su si­tu­aci­je da ku­pac do­ba­ra ili us­lu­ga do­bi­je ra­čun s is­ka­za­nim PDVom a ta­kav do­bav­ljač ni­je uop­će u sus­ta­vu PDVa te se pos­tav­lja pi­ta­nje je li mo­gu­će od­bi­ti pret­po­rez po tak­vom ra­ču­nu.

Sli­čan pro­blem obra­đen je u slu­ča­ju Eu­rop­skog su­da prav­de C438/09 u ko­jem je po­du­ze­će DanTrak pri­mi­lo mar­ke­tin­ške us­lu­ge od po­du­ze­ća Ar­temStu­dio s obra­ču­na­tim PDVom. Me­đu­tim, po­du­ze­će Ar­temStu­dio ni­je se re­gis­tri­ra­lo za po­tre­be PDVa ni­ti je pla­ti­lo PDV, je na ra­ču­nu iz­da­nom po­du­ze­ću DanTrak is­ka­za­lo PDV za pru­že­ne us­lu­ge. Ne do­vo­de­ći u pi­ta­nje da su mar­ke­tin­ške us­lu­ge stvar­no pru­že­ne, Po­rez­na upra­va os­po­ri­la je po­du­ze­ću DanTrak odbitak pretporeza po na­ve­de­nim ra­ču­ni­ma s ob­zi­rom na to da po­du­ze­će Ar­temStu­dio ni­je bi­lo re­gis­tri­ra­no za po­tre­be PDVa. Na­da­lje, Bo­gusław Dan­kow­ski kao vlas­nik po­du­ze­ća DanTrak pod­nio je žal­bu te je slu­čaj za­vr­šio na polj­skom ad­mi­nis­tra­tiv­nom su­du. U pri­lo­gu svo­joj obra­ni na­veo je ka­ko je re­gis­tra­ci­ja za PDV sa­mo for­mal­nost ko­ja ne mo­že ima­ti utje­ca­ti na odbitak pretporeza.

Polj­ski ad­mi­nis­tra­tiv­ni sud od­lu­čio je pre­ki­nu­ti pos­tu­pak te pos­ta­vi­ti upit Europskom su­du prav­de je li u skla­du s odred­ba­ma PDV Di­rek­ti­ve na­ci­onal­ni pro­pis ko­ji ne do­pu­šta odbitak pretporeza u si­tu­aci­ji kad ku­pac pri­mi ra­čun s naz­na­če­nim PDVom od pro­da­va­te­lja ko­ji ni­je registriran za po­tre­be PDVa. Europ­ski sud prav­de u svo­jem ini­ci­jal­nom raz­ma­tra­nju na­vo­di ka­ko sus­tav od­bit­ka pretporeza ima za cilj os­lo­bo­di­ti po­rez­nog obvez­ni­ka u ci­je­los­ti od te­re­ta pla­ća­nja PDVa ti­je­kom obav­lja­nja svih nje­go­vih gos­po­dar­skih ak­tiv­nos­ti či­me se osi­gu­ra­va ne­utral­nost ci­je­log sus­ta­va PDVa.

U nas­tav­ku na­vo­di ka­ko je iz­vjes­no da su mar­ke­tin­ške us­lu­ge pru­že­ne druš­tvu DanTrak te da su is­te ko­ri­šte­ne u svr­hu opo­re­zi­vih iz­laz­nih is­po­ru­ka. Sa­mim ti­me, Europ­ski sud prav­de za­klju­ču­je ka­ko su za­do­vo­lje­ni ma­te­ri­jal­ni uvje­ti za odbitak pretporeza de­fi­ni­ra­ni odred­ba­ma PDV Di­rek­ti­ve. Na­da­lje, iako je na ra­ču­nu bio na­ve­den po­rez­ni broj, a ne PDV broj pro­da­va­te­lja, Sud na­vo­di ka­ko odre­đe­ni ne­dos­ta­tak na ra­ču­nu nas­tao kriv­njom pro­da­va­te­lja ne mo­že do­ves­ti u pi­ta­nje odbitak pretporeza za prim­lje­ne us­lu­ge kod kup­ca.

U za­ključ­ku pre­su­de na­ve­de­no je da po­rez­ni obvez­nik ima pra­vo na odbitak pretporeza u na­ve­de­nom slu­ča­ju s ob­zi­rom na to da je pri­mio ra­čun ko­ji sa­dr­ži sve pro­pi­sa­ne in­for­ma­ci­je te da su na­ci­onal­ne odred­be, ko­je ne do­pu­šta­ju odbitak pretporeza u slu­ča­ju ka­da pro­da­va­telj ni­je bio re­gis­tri­ra­na za po­tre­be PDVa, su­prot­ne te­melj­nim odred­ba­ma PDV Di­rek­ti­ve. Po­treb­no je is­tak­nu­ti ka­ko je na­ve­de­nu pre­su­du i Po­rez­na upra­va im­ple­men­ti­ra­la u jed­nom od svo­jih služ­be­nih miš­lje­nja pri­tom na­vo­de­ći ako se kod iz­da­va­te­lja ra­ču­na ut­vr­di da obra­ču­na­ti PDV ni­je upla­ćen u dr­žav­ni pro­ra­čun da ta­da po­ten­ci­jal­no pos­to­ji pri­je­var­no pos­tu­pa­nje.

U tom slu­ča­ju pri­ma­te­lju ra­ču­na mo­že se os­po­ri­ti pret­po­rez ako se temeljem objek­tiv­nih či­nje­ni­ca ut­vr­di da je is­ti znao ili mo­rao zna­ti da obra­ču­na­ni PDV ne­će bi­ti pla­ćen u dr­žav­ni pro­ra­čun zbog pri­je­var­nog pos­tu­pa­nja. Po­rez­na upra­va pri­tom na­vo­di pre­su­du Eu­rop­skog su­da prav­de C439/04 Axel Kit­tel u ko­joj je de­fi­ni­ra­no da či­nje­iako ni­cu da je po­rez­ni obvez­nik znao ili mo­rao zna­ti da ne su­dje­lu­je u pre­va­ri mo­že do­ka­za­ti ta­ko da se iz­vr­ši pro­vje­ru pos­lov­nog part­ne­ra pos­tu­pa­ju­ći paž­njom do­brog gos­po­dar­stve­ni­ka. Pri­tom, Po­rez­na upra­va kon­kret­ni­je na­vo­di da je na in­ter­net stra­ni­ca­ma Po­rez­ne upra­ve mo­gu­će pro­vje­ri­ti tko je obvez­nik PDVa te je sto­ga ra­zum­lji­vo da po­rez­ni obvez­ni­ci no­ve part­ne­re pro­vje­re pri­je stu­pa­nja u pos­lov­ni od­nos.

Iz na­ve­de­ne pre­su­de mo­gu­će je za­klju­či­ti ka­ko je u ovak­vim si­tu­aci­ja­ma mo­gu­će od­bi­ti pret­po­rez, me­đu­tim, po­treb­no je ima­ti na umu stav Po­rez­ne upra­ve te je snaž­na preporuka na­pra­vi­ti kvalitetnu pro­vje­ru do­bav­lja­ča, po­se­bi­ce u slu­ča­ju kad se ra­di o no­vim prodavateljima s ko­ji­ma po­rez­ni obvez­ni­ci ni­su ra­ni­je pos­lo­va­li.

PREPORUKA NA­PRA­VI­TI KVALITETNU PRO­VJE­RU DO­BAV­LJA­ČA, PO­SE­BI­CE KAD SE RA­DI O NO­VIM PRODAVATELJIMA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.