MOL grupa ula­že u po­li­eter­ske po­li­ole

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ma­đar­ski MOL po­mo­ću pro­jek­ta Po­li­ol vri­jed­nog mi­li­jar­du do­la­ra na­mje­ra­va pos­ta­ti va­žan pro­izvo­đač po­li­eter­skih po­li­ola, vi­so­ko vri­jed­nog pro­izvo­da ko­ji se pri­mje­nju­je u auto­mo­bil­skoj, am­ba­laž­noj i in­dus­tri­ji na­mje­šta­ja, iz­vi­jes­ti­li su u če­t­vr­tak iz te tvrt­ke. MOL je već pot­pi­sao ključ­ne ugo­vo­re ve­za­ne uz te­melj­ne teh­no­lo­gi­je pro­jek­ta Po­li­ol s tvrt­ka­ma Evo­nik IP i Thy­ssen­krupp, a od­no­se se na kup­nju teh­no­lo­ških do­zvo­la i pa­ke­ta za di­zajn pro­ce­sa za tzv. HPPO (vo­di­kov pe­rok­sid­pro­pi­len ok­sid) teh­no­lo­gi­ju pro­izvod­nje pro­pi­len ok­si­da, ključ­ne kom­po­nen­te za pro­izvod­nju po­li­eter­skih po­li­ola. Spo­ra­zu­mi pred­stav­lja­ju pr­vi ko­rak u pro­ved­bi du­go­roč­ne stra­te­gi­je MOL 2030., ko­jom je iz­dvo­je­no oko 1,9 mi­li­jar­di do­la­ra. za ula­ga­nja do 2021.

BO­RIS ŠĆITAR/PIXSELL

Pot­pi­sa­ni ključ­ni ugo­vo­ri s kom­pa­ni­ja­ma Evo­nik i Thysen­krupp

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.