LJUTI I “TEŠKI” KLIJENTI

Poslovni Dnevnik - - PCZ -

13.09.2017. Pre­da­va­či­ca: D. Mla­de­no­vić

Rad sa lju­tim i te­škim kli­jen­ti­ma is­crp­lju­je, iz­a­zi­va stres i sma­nju­je učin­ko­vi­tost. Za su­rad­nju s dru­gim lju­di­ma po­treb­ni su zna­nje i vje­šti­ne ko­je ćemo naučiti na se­mi­na­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.