NA­KON SKOKA, CI­JE­NA

NAFTE BEZ PRO­MJE­NE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ci­je­ne nafte ni­su se pro­mi­je­ni­le u če­t­vr­tak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma, na­kon nji­ho­vog ju­če­raš­njeg snaž­nog skoka zbog pa­da za­li­ha u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma, a ula­ga­či su oprez­ni uoči ključ­nog sas­tan­ka OPEC-a idu­će­ga tjed­na. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la ju­tros os­ta­la ne­pro­mi­je­nje­na u od­no­su na pret­hod­no za­tva­ra­nje, na 49,68 do­la­ra. Ci­je­ne si­ro­ve nafte i da­lje su is­pod ra­zi­ne od 50 do­la­ra po ba­re­lu, us­li­jed za­bri­nu­tos­ti zbog ve­li­ke pro­izvod­nje Or­ga­ni­za­ci­je zemalja-iz­voz­ni­ca nafte (OPEC).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.