Do­bit AmExa oš­tro pa­la

Pri­ti­sak kon­ku­ren­ci­je

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Pri­ho­di Ame­ri­can Ex­pre­ssa iz­no­si­li su u pro­tek­lom tro­mje­se­čju 8,3 mi­li­jar­de do­la­ra, 0,8 pos­to vi­še ne­go go­di­nu da­na pri­je, no do­bit naj­ve­će svjet­ske kar­ti­čar­ska ku­ća oš­tro je pa­la. Pre­ma pos­lov­nom iz­vješ­ću, čis­ta do­bit AmExa pa­la je u dru­gom tro­mje­se­čju 33 pos­to u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje, na 1,3 mi­li­jar­de do­la­ra. Po­troš­nja čla­no­va AmExa po­ras­la je osam pos­to u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje, dok je u pro­tek­lom kvar­ta­lu AmEx u svijetu iz­dao 2,7 mi­li­ju­na no­vih vlas­nič­kih kar­ti­ca.

No, su­očen s oš­trom kon­ku­ren­ci­jom, AmEx je zna­čaj­no povećao na­gra­de za svo­je članove ka­ko bi ih za­dr­žao. Ta­ko je u pro­tek­lom tro­mje­se­čju is­pla­tio na­gra­de u iz­no­su od 1,9 mi­li­jar­de do­la­ra, osam pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju. Ukup­ni su tro­ško­vi tvrt­ke po­ras­li za 21 pos­to, na 5,8 mi­li­jar­di do­la­ra, što je i glav­ni raz­log pa­da do­bi­ti. Zbog ve­li­ke kon­ku­ren­ci­je na tr­ži­štu i pre­ki­da ne­ko­li­ko ‘co­brand’ ugo­vo­ra, ko­je iz­da­va­či kar­ti­ca pot­pi­su­ju s ve­li­kim kor­po­ra­tiv­nim part­ne­ri­ma o prodaji pu­tem nji­ho­vih kar­ti­ca, AmEx je ne­dav­no po­kre­nuo pro­gram ušte­da, ali i inves­ti­ci­ja u no­va po­dru­čja.

GLAV­NI RAZ­LOG PA­DA DO­BI­TI JE PO­VE­ĆA­NJE NAGRADA ZA ČLANOVE AMEXA KA­KO BI IH SE ZADRŽALO

RE­UTERS

U pro­tek­lom kvar­ta­lu Ame­ri­can Ex­press je iz­dao 2,8 mi­li­ju­na no­vih kar­ti­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.