Drag­hi: Raz­go­vo­ri o ma­njim po­ti­ca­ji­ma uje­sen

Sjed­ni­ca ECB-a Ključ­ne ka­mat­ne sto­pe i pro­gram ot­ku­pa vri­jed­nos­ni­ca bez pro­mje­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Eu­rop­ska

sre­diš­nja ban­ka (ECB) u če­t­vr­tak je na re­dov­noj sjed­ni­ci za­dr­ža­la ka­mat­ne sto­pe na re­kord­no ni­skim ra­zi­na­ma i os­ta­vi­la ne­pro­mi­je­nje­nim pro­gram kup­nji imo­vi­ne, a čak os­ta­vi­la otvo­re­nom mo­guć­nost po­ve­ća­nja nje­go­va iz­no­sa od­nos­no tra­ja­nja, ako se ma­kro­eko­nom­ski iz­gle­di po­gor­ša­ju. Vi­je­će gu­ver­ne­ra oče­ku­je da će ključ­ne ka­mat­ne sto­pe os­ta­ti na sa­daš­njim ra­zi­na­ma ti­je­kom du­ljeg raz­dob­lja, a za­si­gur­no du­lje od raz­dob­lja ne­to kup­nji vrijednosnih papira, na­vo­di se u pri­op­će­nju. “Ta­ko­đer smo jed­no­glas­no od­lu­či­li da ne­će­mo mi­je­nja­ti smjer­ni­ce za bu­duć­nost, a jed­no­glas­ni smo i da ne­će­mo odre­đi­va­ti kon­kre­tan da­tum ka­da bi u budućnosti po­če­li raz­ma­tra­ti pro­mje­ne dru­gim ri­je­či­ma, jed­nos­tav­no smo ka­za­li da bi se na­ši raz­go­vo­ri tre­ba­li odr­ža­ti uje­sen”, po­ru­čio je Drag­hi s ti­skov­ne kon­fe­ren­ci­je. Iz ECBa su po­t­vr­di­li pre­dvi­đa­nje da će se ne­to kup­nje vrijednosnih papira u sa­daš­njem mje­seč­nom iz­no­su od 60 mi­li­jar­di eura pro­vo­di­ti do kra­ja pro­sin­ca, ali i du­že ako to bu­de po­treb­no.

RE­UTERS

Pred­sjed­nik ECB-a Ma­rio Drag­hi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.