Pro­sječ­na pla­ća preš­la 6000 ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­sječ­na mje­seč­na is­pla­će­na ne­to pla­ća po za­pos­le­nom u prav­nim oso­ba­ma u Hr­vat­skoj za svi­banj ove go­di­ne iz­no­si­la je 6025 ku­na, što je na mje­seč­noj ra­zi­ni no­mi­nal­no vi­še za 1,8 pos­to, a na go­diš­njoj za 5,9 pos­to, po­ka­zu­ju pr­vi po­da­ci ko­ji je u pe­tak obja­vio Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku (DZS). Pro­sječ­na je mje­seč­na ne­to pla­ća za svi­banj u od­no­su na tra­vanj, na­ime, bi­la vi­ša za 111 ku­na. U od­no­su na svi­banj 2016. go­di­ne, pak, pro­sječ­na je ne­to pla­ća za pe­ti mje­sec ove go­di­ne bi­la vi­ša za 339 ku­na. Ovo je dru­gi pu­ta ove go­di­ne da je pro­sječ­na ne­to pla­ća pro­bi­la ra­zi­nu od 6000 ku­na. Na­ime, u ožuj­ku je pro­sječ­na ne­to pla­ća iz­no­si­la 6022 ku­ne. Pre­ma pr­vim po­da­ci­ma DZSa, pro­sječ­na mje­seč­na is­pla­će­na bru­to pla­ća po za­pos­le­nom u prav­nim oso­ba­ma za svi­banj ove go­di­ne iz­no­si­la je 8.104 ku­ne. Na mje­seč­noj ra­zi­ni to je no­mi­nal­ni rast za 2 pos­to ili za 159 ku­na, dok je na go­diš­njoj ra­zi­ni pro­sječ­na bru­to pla­ća bi­la ve­ća za 313 ku­na ili no­mi­nal­no za 4 pos­to.

Ne­to iz­nos je 6025 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.