Za ra­zvoj naj­ve­će­ga ur­ba­nog po­dru­čja u RH

Na ras­pra­vu Stra­te­gi­ja ur­ba­ne aglo­me­ra­ci­je ZG

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­crt

pri­jed­lo­ga Stra­te­gi­je ra­zvo­ja Ur­ba­ne aglo­me­ra­ci­je Za­greb za raz­dob­lje do 2020. - te­melj­nog stra­te­škog do­ku­men­ta u ko­jem se odre­đu­ju ci­lje­vi i pri­ori­te­ti ra­zvo­ja za ur­ba­no po­dru­čje, pred­stav­ljen je u pe­tak, uo­či po­čet­ka jav­ne ras­pra­ve 14. ko­lo­vo­za. Ur­ba­na aglo­me­ra­ci­ja Za­greb obu­hva­ća tri žu­pa­ni­je Grad Za­greb, dio Za­gre­bač­ke i dio Kra­pin­sko­za­gor­ske žu­pa­ni­je 11 gra­do­va i 19 op­ći­na, i naj­ve­će je ur­ba­no po­dru­čje u Hr­vat­skoj, s 1.086.528 sta­nov­ni­ka. Na­crt pri­jed­lo­ga Stra­te­gi­je re­zul­ti­rao je oda­bi­rom de­vet stra­te­ških pro­je­ka­ta - In­te­gri­ra­ni pro­met­ni sus­tav za Grad Za­greb, Za­gre­bač­ku i Kra­pin­sko­za­gor­sku žu­pa­ni­ju, Pro­gram Sa­va, Trač­nič­ka ve­za grad Za­grebMe­đu­na­rod­na lu­ka Za­greb Ve­li­ka Go­ri­ca, Gre­enway državna bi­cik­lis­tič­ka ru­ta br. 2, Re­gi­onal­ni cen­tar kom­pe­ten­ci­ja za tu­ri­zam i ugos­ti­telj­stvo, Obrt­nič­ko po­du­zet­nič­ki stru­kov­ni cen­tar OPSC, Sve­uči­liš­ni kam­pus Bo­ron­gaj, Newlig­ht re­kons­truk­ci­ja i do­grad­nja sus­ta­va jav­ne ra­s­vje­te, te Ži­ča­ra Slje­me. Nje­go­va iz­ra­da uvjet je za pri­ja­vu na po­ziv Mi­nis­tar­stva re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU za oda­bir po­dru­čja za ula­ga­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.