SBERBANKA SRBIJA ŽELI KU­PI­TI TELENOR BANKU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sberbanka Srbija želi ku­pi­ti Telenor banku, a pre­go­vo­ri oko ci­je­ne i uvje­ta tran­sak­ci­je su pri kra­ju, pa će se usko­ro zna­ti da li će po­sao bi­ti za­vr­šen, doz­na­je Blic.Ta­ko bi pr­va onli­ne i mo­bil­na ban­ka na Bal­ka­nu, ko­ja je vlas­niš­tvo nor­ve­ške Telenor gru­pe, mo­gla do­ći u po­sjed Ru­sa, ko­ji posljednjih go­di­na pos­ta­ju va­žan fak­tor na sr­p­skom fi­nan­cij­skom tr­ži­štu. Izvor Bli­ca iz Sber­ban­ke tvr­di da ko­na­čan do­go­vor još ni­je pos­tig­nut, jer se če­ka ze­le­no svje­tlo sre­diš­nji­ca u Mo­sk­vi, od­nos­no Os­lu, ko­je pro­ce­nju­ju vri­jed­nost pla­ni­ra­ne tran­sak­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.