SRPSKI MALINARI NAJAVILI ŠTRAJK GLAĐU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ako ih u po­ne­de­ljak ne pri­mi pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, srpski malinari za­po­či­nju štrajk glađu. “Ot­kup­na ci­je­na ma­li­ne kre­će se od 100 do 153 di­na­ra, iako su ot­kup­lji­va­či sa­mi najavili da će ci­je­na bi­ti 160 di­na­ra. Malinari je­dva pre­živ­lja­va­ju”, re­kao je za No­vos­ti Do­bri­vo­je Ra­do­vić, pred­sjed­nik Aso­ci­ja­ci­je ma­li­na­ra Sr­bi­je, go­vo­re­ći o te­škom po­lo­ža­ju pro­izvo­đa­ča ma­li­na i ku­pi­na. “Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Bra­nis­lav Ne­di­mo­vić je po­ku­šao ri­je­ši­ti ovaj pro­blem, ali su iz­voz­ni­ci ja­či od dr­ža­ve. Tu se obr­će ve­li­ki kapital i moć, pa sa nji­ma ne mo­že ni da se raz­go­va­ra”, upo­zo­ra­va Ra­do­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.