Te­nis uzi­ma u za­kup zem­lju u Zre­nja­ni­nu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Nje­mač­ki kralj me­sa Kle­mens Te­nis do­bio je ze­le­no svje­tlo od lo­kal­ne sa­mo­upra­ve gra­da Zre­nja­ni­na za za­kup 2.420 hek­ta­ra dr­žav­nog obra­di­vog zem­lji­šta ko­je će ko­ris­ti­ti u na­red­nih 30 go­di­na.

To je sa­mo je­dan od pet zah­tje­va poz­na­tog ne­mač­kog inves­ti­to­ra, ko­li­ko ih je pod­njeo ka­ko bi do­šao do 10.000 hek­ta­ra sr­p­skog obra­di­vog zem­lji­šta po­treb­nog za uz­goj svi­nja i kla­nič­nu in­dus­tri­ju. U taj po­sao Te­nis pla­ni­ra ulo­ži­ti 300 mi­li­ju­na eura. Ako mu se odo­bri sve što je tra­žio, ući će u pet naj­ve­ćih sr­p­skih zem­ljo­po­sjed­ni­ka. Izvor Bli­ca tvr­di da se ovom od­lu­kom otva­ra­ju vra­ta za ve­li­ku inves­ti­ci­ju u Sr­bi­ji, ko­ja bi na­red­nih go­di­na pos­ta­la zna­ča­jan uz­ga­ji­vač i pre­ra­đi­vač svinj­skog me­sa u Evro­pi. Na­vo­di se da će ovih da­na i Ki­kin­da Te­ni­su odo­bri­ti za­kup oko 3.000 hek­ta­ra obra­di­vog zem­lji­šta na­red­nih 30 go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.