Siemens izlazi iz zajedničke ruske tvrt­ke

Afera turbine Nje­mač­ki div tvr­di da ima pro­vje­re­nu in­for­ma­ci­ju da je nje­go­va opre­ma na Kri­mu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki in­dus­trij­ski kon­glo­me­rat Siemens iz­a­ći će iz zajedničke tvrt­ke u Ru­si­ji zbog afe­re s nje­go­vim tur­bi­na­ma ko­je su za­vr­ši­le na po­lu­oto­ku Kri­mu ko­ji je Ru­si­ja anek­ti­ra­la 2014. go­di­ne i ti­me doš­la pod udar sank­ci­ja Eu­rop­ske uni­je ko­je se od­no­se i na ener­get­sku opre­mu. Kom­pa­ni­ja sa sje­di­štem u Mün­c­he­nu obja­vi­la je pe­tak ka­ko na­pu­šta jo­int ven­tu­re tvrt­ku In­te­ra­uto­ma­ti­ka. Iz Si­emen­sa su na­ve­li ka­ko do sa­da ni­su ot­kri­li in­di­ci­je o kr­še­nju re­gu­la­ti­ve o iz­voz­nom nad­zo­ru, ali da ima­ju vje­ro­dos­toj­nu in­for­ma­ci­ju da se četiri plin­ske turbine na­la­ze na Kri­mu.

“Ta­kav ra­zvoj si­tu­aci­je pred­stav­lja iz­rav­no kr­še­nje Si­emen­so­vih ugo­vo­ra o is­po­ru­ci, po­vje­re­nja i re­gu­la­ti­ve Eu­rop­ske uni­je”, is­ti­če se u pri­op­će­nju. Iz Si­emen­sa su po­no­vi­li da že­le svo­je turbine na­zad te su ot­ka­za­li ugo­vor s Teh­no­pro­mexpor­tom, ru­skom tvrt­kom ko­ja je turbine ot­pre­mi­la na Krim umjes­to u elek­tra­nu u cr­no­mor­skom gra­du Ta­ma­nu. Pro­tiv Teh­no­pro­mexpor­ta pod­ni­je­ta je i tuž­ba. Siemens is­ti­če ka­ko opet raz­ma­tra li­cen­c­ne spo­ra­zu­me s ru­skim kom­pa­ni­ja­ma uklju­če­ni­ma u slučaj, kao i po­ten­ci­jal­nu su­rad­nju nje­go­vih po­druž­ni­ca s os­ta­lim tvrt­ka­ma u svi­je­tu, a ko­je su uklju­če­ne u is­po­ru­ke opre­me za Ru­si­ju.

RE­UTERS

Turbine če­ka­ju is­po­ru­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.