KINA ŽELI BI­TI LIDER U UMJETNOJ INTELIGENCIJI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Kina na­mje­ra­va do 2025. pos­ta­ti glo­bal­ni lider u umjetnoj inteligenciji, sto­ji u vla­di­nu pla­nu objav­lje­nom kra­jem proš­lo­ga tjed­na. Ka­ko pre­no­si Re­uters, plan ci­lja da ta dr­ža­va do 2020. ima in­dus­tri­ju umjet­ne in­te­li­gen­ci­je vri­jed­nu 22,15 mi­li­jar­di do­la­ra, a do 2025. od 59,07 mi­li­jar­di do­la­ra, na­ve­lo je Dr­žav­no vi­je­će, ins­ti­tu­ci­ja ko­ja je de fac­to ki­ne­ska vla­da. Ako us­pi­je u tom na­umu, Kina će oz­bilj­no kon­ku­ri­ra­ti ame­rič­kim teh­no­lo­škim di­vo­vi­ma, po­put Go­oglea i Microsofta. “Vla­da vi­di da taj trend do­la­zi i že­le vi­še ula­ga­ti”, ko­men­ti­rao je Rui Yong, di­rek­tor u Le­no­vu.

Do­ni­je­ta od­lu­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.