U EU­RO­PI SMANJEN UDJEL DEFICITA U BDP-U

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pro­ra­čun­ski manjak u Eu­rop­skoj uni­ji, pro­ma­tran kao udio u bru­to do­ma­ćem pro­izvo­du (BDP), u pr­vom je kvar­ta­lu do­dat­no smanjen, ka­ko na kvar­tal­noj ta­ko i na go­diš­njoj ra­zi­ni, po­ka­za­lo je naj­no­vi­je iz­vješ­će Eu­ros­ta­ta. Se­zon­ski pri­la­go­đe­ni pro­ra­čun­ski de­fi­cit, mje­ren udje­lom u BDP-u, u 28-čla­nom EU iz­no­sio je je­dan pos­to. Ti­me je u us­po­red­bi sa če­t­vr­tim tro­mje­se­čjem 2016. udio manj­ka u BDP-u na ra­zi­ni EU-a smanjen za 0,2 pos­tot­na bo­da. Na go­diš­njoj je ra­zi­ni udio deficita u BDP-u na ra­zi­ni EU pre­po­lov­ljen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.