CROBEX RASTE VEĆ TREĆI DAN ZAREDOM

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TO­MIS­LAV PILI

Već dru­gi dan zaredom in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze us­pio je ti­je­kom tr­go­va­nja pre­okre­nu­ti pred­z­nak iz ne­ga­tiv­nog u po­zi­tiv­ni či­me je po­zi­tiv­nu se­ri­ju pro­du­žio na treći dan. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja u pe­tak CROBEX se za­us­ta­vio na 1871 bod što je 0,11 pos­to vi­še ne­go dan ra­ni­je. CROBEX10 ta­ko­đer je oja­čao za 0,13 pos­to do­seg­nuv­ši 1113 bo­do­va. Di­onič­ki pro­met iz­no­sio je skrom­nih 3,6 mi­li­ju­na ku­na što je na ra­zi­ni od če­t­vrt­ka dok je re­dov­ni pro­met za­hva­lju­ju­ći 2,2 mi­li­ju­na ku­na obvez­nič­kog pro­me­ta do­seg­nuo 5,8 mi­li­ju­na ku­na. Me­đu­tim, blok-tran­sak­ci­ja pa­ke­tom od 10.150 pov­la­šte­nih di­oni­ca Adri­sa za 4,6 mi­li­ju­na ku­na po­di­gla je ukup­ni pro­met na 10,5 mi­li­ju­na ku­na. Mi­li­jun­skom pro­me­tu bio je naj­bli­ži Hr­vat­ski te­le­kom pri­ku­piv­ši 993.000 ku­na, ali uz pad ci­je­ne od 0,45 pos­to na 181,25 ku­na. Ras­tom ci­je­ne od 4,4 pos­to na 32,01 ku­nu iz­dva­ja se Đu­ro Đa­ko­vić ko­ji pro­du­žu­je upis no­vih di­oni­ca zbog in­te­re­sa ula­ga­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.