UDJELA TU­RIZ­MA U BDP-U

STANIČIĆ ZA SMA­NJE­NJE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ova tu­ris­tič­ka go­di­na iz­ra­zi­to je do­bra i tre­ba za­dr­ža­ti po­zi­tiv­ne tren­do­ve i oz­ra­čje jer u idu­ćim go­di­na­ma tu­ri­zam oče­ku­ju broj­ni iz­a­zo­vi, ka­zao je za Hi­nu no­vi di­rek­tor Glav­nog ure­da Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce (HTZ) Kris­tjan Staničić, ko­ji je ju­čer pre­uzeo duž­nost. Pro­tek­li vi­kend je s mi­li­jun no­će­nja dnev­no pro­bio no­ve re­kor­de (do 22.7. 43 mi­li­ju­na, 20% vi­še ne­go la­ni), pa je, na­vo­di Stan­čić, Hr­vat­ska već sad me­đu top tri naj­po­pu­lar­ni­je des­ti­na­ci­je na broj­nim tr­ži­šti­ma. “Se­zo­na je sve du­lja, struk­tu­ra tu­ris­ta sve raz­no­vr­s­ni­ja, sve se vi­še ula­že i u kva­li­te­tu i ra­zvoj tu­ris­tič­kog pro­izvo­da. No, oče­ku­ju nas i mno­gi iz­a­zo­vi na pu­tu do svjet­skog vr­ha”, is­tak­nuo je Staničić, do­da­ju­ći ka­ko bi vo­lio da se u 4-5 go­di­na udjel tu­riz­ma u BDP-u s 20 pos­to pos­tup­no sma­nji. No, na­po­mi­nje, to ne zna­či da bi tu­ri­zam sla­bio, ne­go bi oja­čao ci­je­lo hr­vat­sko gos­po­dar­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.