U pro­ra­ču­nu do kra­ja trav­nja 900 mil. ku­na vi­še iz EU

Dr­žav­ne fi­nan­ci­je Dok će se kod PDV-a tek po za­vr­šet­ku tu­ris­tič­ke se­zo­ne po­ka­za­ti pra­vi efek­ti uki­da­nja pov­la­šte­ne sto­pe, ‘de­set­ko­van’ pri­hod dr­ža­ve od do­bi­ti HNB-a u 2017. je ko­na­čan

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

UHr­vat­skoj ovih da­na bo­ra­vi oko mi­li­jun tu­ris­ta, broj no­će­nja u sr­p­nju je 12 pos­to ve­ći ne­go la­ni, a pro­cje­ne su da bi u ko­nač­ni­ci ova go­di­na mo­gla re­zul­ti­ra­ti s mi­li­jun i pol gos­ti­ju vi­še te s pri­bliž­no 800 mi­li­ju­na eura ve­ćim pri­ho­dom ne­go 2016. Ti po­da­ci i pro­cje­ne za­nim­lji­vi su i s as­pek­ta pro­ra­ču­na, na­ro­či­to pri­ho­da od PDVa i na­ro­či­to s ob­zi­rom na to da je ove go­di­ne na ugos­ti­telj­sko­tu­ris­tič­ke us­lu­ge sto­pa PDVa u od­no­su na proš­lu go­di­nu po­ve­ća­na, tj. sa sni­že­ne je vra­će­na na stan­dard­nu sto­pu od 25 pos­to.

Jav­no dos­tup­ni za­sad su sa­mo po­da­ci o di­na­mi­ci iz­vr­še­nja pro­ra­ču­na za pr­va če­ti­ri mje­se­ca, no pre­li­mi­nar­ni i nes­luž­be­ni po­da­ci u po­gle­du PDVa su­ge­ri­ra­ju da je već pred­se­zo­na os­ta­vi­la po­zi­ti­van trag na pri­ho­de od tog po­re­za. Na­ime, na­kon što je u pr­va če­ti­ri mje­se­ca za­bi­lje­žen bla­gi me­đu­go­diš­nji rast na­pla­će­nog PDVa (za oko 280 mi­li­ju­na), već sre­di­nom go­di­ne na­ku­pi­lo ga se oko 21,5 mi­li­jar­du, što je po­ve­ća­nje od go­to­vo mi­li­jar­du ku­na ili pet pos­to.

Kad su po­sri­je­di služ­be­ni po­da­ci Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci- ja (pre­ma go­to­vin­skom na­če­lu), u pr­va če­ti­ri mje­se­ca dr­žav­ni pro­ra­čun u užem smis­lu bi­lje­ži ne­što ma­nji ra­sko­rak pri­ho­da i ra­sho­da ne­go la­ni; na ra­zi­ni ukup­nih pri­ho­da i ra­sho­da (s pro­da­ja­ma od­nos­no kup­nja­ma ne­fi­nan­cij­ske imo­vi­ne) ma­njak je bio 2,7 mi­li­jar­di ili 200 mil. ma­nji ne­go la­ni.

Na ra­shod­noj stra­ni po­ve­ća­njem su pred­nja­či­le su­bven­ci­je po­ljo­pri­vre­di zbog ra­ni­jih is­pla­ta: pot­kraj trav­nja is­pla­će­no ih je dvi­je ml­rd. ku­na, a u is­to vrijeme la­ni ma­nje od 890 mi­li­ju­na. Na- su­prot to­me, 3,6 ml­rd. ku­na 4mje­seč­nih ra­sho­da za ka­ma­te zna­či sma­nje­nje za 260 mi­li­ju­na.

Na stra­ni pri­ho­da pak po­ve­ća­njem su pred­nja­či­li pri­ho­di od po­mo­ći po­ve­za­ni s fon­do­vi­ma EU; ne­pu­nih tri mi­li­jar­de pred­stav­lja po­ve­ća­nje za 42 pos­to ili bli­zu 900 mi­li­ju­na ku­na. S dru­ge stra­ne, s kra­jem trav­nja naj­iz­ra­že­ni­ji pad bilježe pri­ho­di po os­no­vi di­vi­den­di i udjela u do­bi­ti jer je la­ni pro­ra­ču­nu od HNBa sje­lo go­to­vo po­la mi­li­jar­de ku­na, a ove go­di­ne ne­pu­nih 33 mi­li­ju­na.

Na­kon se­zo­ne vi­djet će se ko­li­ki je PDV ubran, u 6 mje­se­ci bi­lo ga je za mi­li­jar­du kn vi­še ne­go la­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.