Na­tje­čaj do 1.9.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ora­ni­ce u Pu­li, park u Kos­tre­ni...

Do 1.9. dr­ža­va nu­di na pro­da­ju i 40-ak nekretnina, a me­đu vrjed­ni­ji­ma je 22.397 kva­dra­ta ora­ni­ce u Pu­li (20,7 mil. ku­na), ne­ka­daš­nji kom­pleks Cro­ati­ali­nea u Kos­tre­ni, za či­je SE objek­te s igra­li­štem i par­kom na 14 ti­su­ća kva­dra­ta tra­ži 21 mil. ku­na, te dvo­ri­šte i gos­po­dar­ska zgra­da PP Ora­ho­vi­ce od 23.000 kva­dra­ta za 613.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.