Lideri su Jamnica i Coca-Cola

Os­vje­ža­va­ju­ći na­pi­ci Tr­ži­šte sokova i mi­ne­ral­nih vo­da ima svoj vr­hu­nac ti­je­kom lje­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BIČAK

Naj­ve­ći igra­či na tr­ži­štu is­pa­li iz Fi­ni­ne ana­li­ze zbog pri­nud­ne upra­ve ili pak druk­či­je no­men­k­la­tu­re

Tr­ži­šte os­vje­ža­va­ju­ćih na­pi­ta­ka te mi­ne­ral­nih i ga­zi­ra­nih vo­da je jed­no od naj­pro­pul­ziv­ni­jih, a ovaj sek­tor je po­seb­no ak­ti­van ti­je­kom ljet­nih mje­se­ci ka­da os­tva­ru­je naj­ve­ći dio pri­ho­da. Pre­ma ana­li­zi Fi­nan­cij­ske agen­ci­je, ko­ja je ne­pot­pu­na jer ne obu­hva­ća naj­ve­će igra­če u ovom sek­to­ru Jam­ni­cu i Co­caCo­lu, na tr­ži­štu dje­lu­je 47 tvrt­ki ko­je su la­ni ima­le uku­pan pri­hod od 206 mi­li­ju­na ku­na te do­bit od 10,2 mi­li­ju­na.

Dio Agro­ko­ra

No, ka­da se uz­me u ob­zir da je Jamnica s 2100 za­pos­le­nih, ko­ja kao dio Agro­ko­ra zbog pos­lov­ne si­tu­aci­je u tom kon­cer­nu ni­je dos­ta­vi­la po­treb­ne po- dat­ke Fi­ni, u svo­jem zad­njem go­diš­njem iz­vješ­ću, za 2016., obja­vi­la kon­so­li­di­ra­ni pri­hod od 2,95 mi­li­jar­di te do­bit od 305,5 mi­li­ju­na ku­na. U od­no­su na go­di­nu pri­je, pri­hod im je ras­tao tri pos­to, a do­bit 10,2 pos­to. Co­caCo­la, pak ni- je obu­hva­će­na ana­li­zom Fi­ne zbog prak­se te tvrt­ke da svo­je pro­izvo­de oz­na­ča­va po druk­či­joj no­men­k­la­tu­ri od one ko­ju pri­mje­nju­ju hr­vat­ski pro­izvo­đa­či pa je sto­ga ni­je auto­ma­tiz­mom mo­gu­će us­po­re­đi­va­ti s dru­gim pro­izvo­đa­či­ma. No, pre­ma fi­nan­cij­skim po­ka­za­te­lji­ma, Co­caCo­la, s 453 za­pos­le­nih, je la­ni ima­la pri­hod od 900,5 mi­li­ju­na ku­na te do­bit od go­to­vo 30 mi­li­ju­na ku­na.

Ma­li lideri

U sta­tis­ti­ci ne­ma ni Atlantic Tra­dea, Vin­di­je ni Sta­ni­ća, a ko­ji ta­ko­đer u di­je­lu svog pos­lo­va­nja ima­ju asor­ti­man os­vje­ža­va­ju­ćih na­pi­ta­ka te mi­ne­ral­nih i ga­zi­ra­nih vo­da. Pre­ma Fi­ni­noj ana­li­zi, uz ogra­ni­če­nja ko­ja na­vo­de i u sa­moj Agen­ci­ji, naj­ve­ći po­du­zet­nik je za­gre­bač­ki JIL s pri­ho­dom od 65 mil. ku­na te do­bi­ti ne­što ma­nje od mi­li­jun ku­na. Na­tu­ra­lis iz Civ­lja­na je imao pri­hod od 30,9 mil. ku­na te do­bit od 1,76 mil. Tvrt­ka Ži­va vo­da iz Za­gre­ba je os­tva­ri­la pri­hod od 16,7 mi­li­ju­na ku­na, a bje­lo­var­ski Sam­bi ne­što ma­nje od 10 mi­li­ju­na. Top5 za­tva­ra BOB iz Jas­tre­bar­skog s 8,9 mil. Već spo­me­nu­ti JIL, ko­ji ra­di mno­ge rob­ne mar­ke, je naj­ve­ći iz­voz­ni, s če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, ali i uvoz­nik s 52,6 mil. ku­na.

Pro­izvo­đa­či vo­da i sokova os­tva­ri­li ve­ću do­bit, ali su ras­li i gu­bi­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.