Po­gub­ni od­las­ci

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Po­la mla­dih bi od­se­li­lo

Is­tra­ži­va­nje nev­la­di­nog sek­to­ra po­ka­za­lo je da u BiH ima oko 700.000 oso­ba sta­ros­ti do 30 go­di­na, te da bi vi­še od po­lo­vi­ne njih, da im se uka­že pri­li­ka, od­mah na­pus­ti­lo svo­ju zem­lju. Pro­cje­nju­je se da će se u na­red­nih šest go­di­na sa­mo u RS broj rad­no spo­sob­nih sta­nov­ni­ka sma­nji­ti za 59.000, što je po­gub­no za ta­moš­nje gos­po­dar­stvo, po­ka­za­la je analiza sta­nja na tr­ži­štu ra­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.