MMF: Eu­ro­zo­na i Ki­na rast će br­že

Po­bolj­ša­ne pro­cje­ne U zo­ni eura gos­po­dar­stvo ubr­za­va na 1,9 pos­to, a ki­ne­sko na 6,7 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond (MMF) za­dr­žao je prog­no­ze ras­ta za svjet­sko gos­po­dar­stvo za ovu i sli­je­de­ću go­di­nu, pri če­mu je bla­go po­vi­sio pro­cje­ne ras­ta za euro­zo­nu i Ki­nu. Pre­ma no­vom iz­vješ­ću “Svjet­ski eko­nom­ski iz­gle­di”, MMF oče­ku­je da će u ovoj go­di­ni rast bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da (BDP) na glo­bal­noj ra­zi­ni iz­no­si­ti 3,5 pos­to, a 3,6 pos­to u 2018. go­di­ni, što je is­to­vjet­no prog­no­za­ma objav­lje­ni­ma u trav­nju. Iz Fon­da su ka­za­li da oče­ku­ju da će rast u euro­zo­ni u 2018. ipak bi­ti ma­lo snaž­ni­ji, uka­zav­ši na “so­li­dan za­mah”.

Uve­ća­na prog­no­za ras­ta BDPa za po­dru­čje je­dins­tve­ne europ­ske va­lu­te za 2017. go­di­nu sa­da iz­no­si 1,9 pos­to, 0,2 pos­tot­na bo­da vi­še ne­go u trav­nju. Za sli­je­de­ću go­di­nu pro­cje­na ras­ta za euro­zo­nu iz­no­si 1,7 pos­to, 0,1 pos­tot­ni bod vi­še ne­go pri­je tri mje­se­ca. MMF je za Ki­nu za ovu go­di­nu po­ve­ćao prog­no­zu ras­ta za 0,1 pos­tot­ni bod, na 6,7 pos­to.

REUTERS

Na glo­bal­noj ra­zi­ni rast BDP-a iz­no­sit će ove go­di­ne 3,5 pos­to, a idu­će 3,6 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.