BMW, MERCEDES I VW

KARTELSKI SE UDRUŽILI?

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Cijene di­oni­ca nje­mač­kih auto­mo­bil­skih kom­pa­ni­ja znat­no su os­la­bi­le u po­ne­dje­ljak na europ­skim bur­za­ma, pri­tis­nu­te ne­iz­vjes­noš­ću zbog mo­gu­ćih kaz­ni na­kon što su europ­ski re­gu­la­to­ri po­ru­či­li da is­tra­žu­ju op­tuž­be o kar­tel­skom udru­ži­va­nju pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la. Ci­je­na di­oni­ce Vol­k­swa­ge­na pa­la je 3,3 pos­to, a nje­go­vih kon­ku­re­na­ta Da­imle­ra i BMW-a za 2,9 od­nos­no 2,5 pos­to. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja (EK) obja­vi­la je u su­bo­tu da je za­pri­mi­la naz­na­ke o još jed­nom mo­gu­ćem kar­tel­skom udru­ži­va­nju u ve­zi odre­đi­va­nja cijene sus­ta­va za nad­zor di­zel­skih emi­si­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.