Fran­cu­zi od 2040. bez vo­zi­la na naf­tu

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA -

FFran­cu­ska

na­mje­ra­va 2040. obus­ta­vi­ti pro­da­ju vo­zi­la na ben­zin i di­zel te pos­ta­ti ug­ljič­no ne­utral­na de­set go­di­na kas­ni­je, re­kao je mi­nis­tar eko­lo­gi­je Ni­co­las Hu­lot u če­t­vr­tak na pred­stav­lja­nju mje­ra ko­ji­ma bi se odr­žao za­mah Pa­ri­ško­ga kli­mat­skog spo­ra­zu­ma. Fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron že­li po­tak­nu­ti im­ple­men­ta­ci­ju spo­ra­zu­ma o bor­bi pro­tiv kli­mat­skih promjena na­kon što se ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump po­vu­kao iz do­go­vo­ra pos­tig­nu­tog u fran­cu­sko­me glav­nom gra­du 2015. Vo­zi­la na ben­zin i di­zel pred­stav­lja­ju oko 95,2 pos­to fran­cu­sko­ga voz­nog par­ka, dok elek­trič­na vo­zi­la dr­že 1,2 pos­to tr­ži­šta, a hi­brid­na oko 3,5 pos­to.

FOTOLIA

Tre­nut­no je u Fran­cu­skoj 1,2 pos­to e-auto­mo­bi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.