Plan po­ve­ća­nje pro­izvod­nje pli­na

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA -

Ka­tar

je obja­vio da će po­ve­ća­ti pro­izvod­nju pri­rod­nog pli­na za 30 pos­to u idu­ćih ne­ko­li­ko go­di­na u kon­tek­s­tu pri­ti­ska su­sjed­nih ze­ma­lja u ak­tu­al­noj di­plo­mat­skoj kri­zi. Emi­rat na­mje­ra­va do 2024. po­ve­ća­ti pro­izvod­nju pri­rod­nog pli­na na 100 mi­li­ju­na to­na go­diš­nje, ka­zao je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vins­tvo čel­nik Qa­tar Pe­tro­le­uma Sa­ad Še­ri­da AlKa­abi. “No­vi pro­jekt oja­čat će vo­de­ću po­zi­ci­ju Ka­ta­ra”, do­dao je Ka­abi. Ka­tar je vo­de­ći pro­izvo­đač ukap­lje­nog pri­rod­nog pli­na u svi­je­tu. Tre­nut­no se pro­izvo­di 77 mi­li­ju­na to­na pli­na go­diš­nje.

Rast od 30 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.