Eu­ro do kra­ja go­di­ne i na 1,20 do­la­ra

Ja­ča­nje te­ča­ja U pri­log eu­rop­skoj va­lu­ti ide eko­nom­ska sli­ka i oče­ki­va­no sma­nje­nje po­ti­ca­ja

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Do­lar je u po­ne­dje­ljak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma skliz­nuo na naj­ni­že ra­zi­ne u 13 mje­se­ci, pri­tis­nut pa­dom pri­no­sa na ame­rič­ke dr­žav­ne obvez­ni­ce i sla­bim po­ka­za­te­lji­ma ko­ji pot­ko­pa­va­ju ar­gu­men­te za dalj­nji rast ka­mat­nih sto­pa u ovoj go­di­ni. Do­la­rov in­deks, ko­ji mje­ri vri­jed­nost ame­rič­ke pre­ma dru­gih šest naj­z­na­čaj­ni­jih svjet­skih va­lu­ta, skliz­nuo je na 93,823 bo­da, naj­ni­že ra­zi­ne od lip­nja 2016. go­di­ne.

Eu­rom se u tak­vim okol­nos­ti­ma tr­go­va­lo po 1,1647 do­la­ra, na­do­mak naj­vi­ših ra­zi­na pre­ma do­la­ru u po­s­ljed­nje go­to­vo dvi­je go­di­ne, ko­je je na­krat­ko do­seg­nuo u tr­go­va­nju za vrijeme ra­da azij­skih tr­ži­šta. No, eu­ro bi za ne­ko­li­ko mje­se­ci mo­gao vri­je­di­ti i zna­čaj­no vi- še, is­ti­ču ino­zem­ni ana­li­ti­ča­ri. Ta­ko Bob Par­ker, član inves­ti­cij­skog od­bo­ra Qu­il­vest Inves­t­ment Ma­na­ge­men­ta do kra­ja idu­će go­di­ne vi­di te­čaj eura na 1,20 do­la­ra, a u 2018. rast i do 1,25 do­la­ra. Raz­log su sve bo­lji eko­nom­ski po­da­ci iz euro­zo­ne te oče­ki­va­no sma­nje­nje nov­ča­nih po­ti­ca­ja Europ­ske sre­diš­nje ban­ke ko­je po­či­nje u ruj­nu, pi­še CNBC.

Te­čaj ju­čer na 1,1647 do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.