MIL. KU­NA BANKAMA

HNB POSUDIO JOŠ 60

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka (HNB) na obrat­noj re­po auk­ci­ji odr­ža­noj u po­ne­dje­ljak pos­lov­nim bankama pla­si­ra­la je 60 mi­li­ju­na ku­na po fik­s­noj ka­mat­noj sto­pi od 0,30 pos­to. Ka­ko je objav­lje­no iz HNB-a, na ovo­tjed­noj auk­ci­ji pri­hva­će­ne su sve pris­ti­gle su po­nu­de ba­na­ka u. Ovo je tre­ća re­po auk­ci­ja zaredom na ko­joj HNB bankama pla­si­ra po 60 mi­li­ju­na ku­na. Od kra­ja trav­nja do po­čet­ka sr­p­nja ban­ke ni­su ima­le in­te­re­sa za tak­ve jed­no­tjed­ne po­sud­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.