U pros­to­ru biv­še Na­me pr­vi Ad­mi­ral ho­tel u RH

Am­bi­ci­oz­no Pr­vi ho­tel za pos­lov­ne gos­te otva­ra se po­čet­kom ruj­na, sli­je­de no­va ula­ga­nja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK marija.crnjak@pos­lov­ni.hr

Aus­trij­ski kon­cern za igre na sre­ću No­vo­ma­tic u za­gre­bač­kom na­se­lju Vr­ba­ni, na mjes­tu biv­še tr­go­vač­ke ku­će Na­ma otvo­rio je naj­ve­ći Ad­mi­ral ca­si­no u Hr­vat­skoj, a kroz mje­sec da­na u is­tom objek­tu otva­ra se i nji­hov pr­vi ho­tel u Hr­vat­skoj, Ho­tel & Grand Ca­si­no Ad­mi­ral, doz­na­je Pos­lov­ni Inves­ti­tor je hr­vat­ska tvrt­ka In­te­ri­gre, kon­ce­si­onar za pri­re­đi­va­nje iga­ra na sre­ću i vlas­nik lan­ca auto­mat klu­bo­va Ad­mi­ral, ko­ja je u sas­ta­vu kon­cer­na No­vo­ma­tic. Inves­ti­to­ri za sad ne ot­kri­va­ju de­ta­lje ni vi­si­nu inves­ti­ci­je u de­talj­nu re­kons­truk­ci­ju objek­ta biv­še Na­me. Ho­tel ima če­ti­ri zvjez­di­ce i na­mi­je­njen je pos­lov­nim gos­ti­ma, a Vr­ba­ni su oda­bra­ni kao lo­ka­ci­ja ko­ja je do­bro pro­met­no po­ve­za­na, dok je objekt bio pri­mje­ren za sa­dr­ža­je ko­je je inves­ti­tor pla­ni­rao po­nu­di­ti tr­ži­štu.

Ca­si­ona na Vr­ba­ni­ma naj­ve­ći je Ad­mi­ra­lov objekt u Hr­vat­skoj na 3000 če­tvor­nih me­ta­ra

Ka­ko doz­na­je­mo, Grand Ca­si­no Ad­mi­ral je naj­ve­ći hr­vat­ski ca­si­no s vi­še od 300 naj­mo­der­ni­jih apa­ra­ta za igre na sre­ću ko­ji se pros­ti­ru na preko 3000 m2, a gos­ti­ma nu­de pu­šač­ki i ne­pu­šač­ki dio – ka­ko je poz­na­to, za­bra­na pu­še­nja u Hr­vat­skoj je svo­je­dob­no zna­čaj­no utje­ca­la na pro­met u seg­men­tu iga­ra na sre­ću. Sam ho­tel ima 47 so­ba, 3 su­itea i je­dan pred­sjed­nič­ki apart­man, a uz ca­si­no gos­ti­ma će na ras­po­la­ga­nju bi­ti fit­ness i wel­l­ness, dva ba­ra i Res­to­ran Ta­urus. Na tr­ži­štu se pla­ni­ra­ju po­zi­ci­oni­ra­ti kao pos­lov­ni ho­tel, a ra­ču­na­ju na tu­ris­tič­ki i eko­nom­ski rast Za­gre­ba. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo ta­ko­đer da je ovo tek po­če­tak ho­tel­skih inves­ti­ci­ja u Hr­vat­skoj, te da In­te­ri­gre već gle­da­ju no­ve lo­ka­ci­je za Ad­mi­ral ho­te­le.

Tvrt­ka In­te­ri­gre ina­če je naj­ve­ći kon­ce­si­onar i li­der na hr­vat­skom tr­ži­štu u dje­lat­nos­ti iga­ra na sre­ću. Za­poš­lja­va­ju preko 1000 rad­ni­ka u svo­jim auto­mat klu­bo­vi­ma, ca­si­ni­ma i kla­di­oni­ca­ma. Os­ni­vač In­te­ri­gre je tvrt­ka No­vo Ga­ming či­ji su vlas­ni­ci Sa­med Ha­dži­aga­no­vić, Erich Kir­c­h­ber­ger iz Aus­tri­je te Zdrav­ko Ma­rić. Tvrt­ka je proš­le go­di­ne os­tva­ri­la 387,2 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da, uz do­bit na­kon opo­re­zi­va­nja u iz­no­su od 57,2 mi­li­ju­na ku­na.

“Dje­lo­va­nje pod okri­ljem No­vo­ma­tic is­kus­tva omo­gu­ći­lo je da In­te­ri­gre pro­fi­li­ra­ju na hr­vat­skom tr­ži­štu. Pri­mje­na ino- is­kus­tva u gra­ni te po­ten­ci­ja­li ljud­skog ka­pi­ta­la stu­po­vi su u iz­grad­nji na­še “le­isu­re & en­ter­ta­in­ment” po­nu­de u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj na či­jem po­dru­čju pos­lu­je­mo s vi­še od 75 pos­lov­ni­ca auto­mat klu­ba, 3 casina, 29 caffe barova i 88 kladionica”, na­vo­de na svo­jim služ­be­nim stra­ni­ca­ma Grand Ad­mi­ral Ca­si­no Hr­vat­ska. Za­gre­bač­ki Grand Ca­si­no Ho­tel Ad­mi­ral tre­bao bi se otvo­ri­ti po­čet­kom ruj­na, a pro­da­ju na svim ka­na­li­ma pla­ni­ra­ju otvo­ri­ti sre­di­nom ko­lo­vo­za. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da je otvo­re­nje bi­lo pla­ni­ra­no za ožu­jak, no ka­ko obič­no bi­va s do­zvo­la­ma i iz­vo­đe­njem ra­do­va, pro­jekt je za­kas­nio ne­ko­li­ko mje­se­ci. Ina­če, pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, za­gre­bač­ki ho­tel je­dan je od ne­ko­li­ko europ­skih ho­te­la u vlas­niš­tvu No­vo­ma­tic kon­cer­na, uz dva Ad­mi­ral ho- te­la u Aus­tri­ji i je­dan u Slo­ven­skom Ko­zi­nu. No­vo­ma­tic je je­dan od naj­ve­ćih kon­cer­na za igre na sre­ću u svi­je­tu, te je­dan od naj­ve­ćih pro­izvo­đa­ča auto­ma­ta za igre na sre­ću u Eu­ro­pi. U svi­je­tu ima­ju vi­še od 23.000 za­pos­le­nih, a za­jed­no s po­ve­za­nim po­du­ze­ći­ma po­sje­du­je vi­še od 2600 re­gis­tri­ra­nih mar­ki, pa­te­na­ta i uzo­ra­ka. No­se ti­tu­lu tre­ćeg naj­ve­ćeg bren­da Aus­tri­je.

U HR­VAT­SKOJ POSLUJU S VI­ŠE OD 75 AUTO­MAT KLU­BO­VA, 3 CASINA, 29 CAFFE BAROVA I 88 KLADIONICA

Ho­tel u iz­grad­nji na Vr­ba­ni­ma DALIBOR URUKALOVIĆ/ PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.