Inves­ti­to­ri po­nu­di­li Grč­koj se­dam mi­li­jar­dij eura

Bur­ze ////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Po­vra­tak Vla­da u Ate­ni kre­nu­la u pr­vo za­du­že­nje nna tr­ži­štu na­konk ttrii go­di­ne­di

NA­KON LANJ­SKOG VIŠKA OD 0,7 POS­TO, OVE

GO­DI­NE GRČKA ĆE SE VJEROJATNO VRATITI ‘U CRVENO’ ŠTO SE TI­ČE PRORAČUNSKOG MANJ­KA, ALI ĆE ON IZNOSITI TEK 1,5 POS­TO BDP-A

Iz­da­va­nje 5-go­diš­njih obvez­ni­ca va­žan je ko­rak u pos­ti­za­nju fi­nan­cij­ske sa­mos­tal­nos­ti

Grčka je u uto­rak pri­vuk­la ve­lik in­te­res ula­ga­ča u pr­vom iz­da­nju go­diš­nje obvez­ni­ca na fi­nan­cij­skom tr­ži­štu na­kon 2014., što je va­žan ko­rak ka pos­ti­za­nju fi­nan­cij­ske sa­mos­tal­nos­ti te zem­lje na­kon što joj idu­će go­di­ne pres­ta­ne pris­ti­za­ti po­moć od me­đu­na­rod­nih kre­di­to­ra. Grčka dr­žav­na agen­ci­ja za uprav­lja­nje du­gom obja­vi­la je pla­no­ve za pro­da­ju obvez­ni­ca ko­je ka­ni ot­pla­ti­ti u pet go­di­na.

Pre­am­bi­ci­ozan cilj

Ka­ko ot­kri­va­ju upu­će­ni iz­vo­ri Blom­ber­ga, inves­ti­to­ri su na­vod­no po­nu­di­li čak se­dam mi­li­jar­di eura. In­te­res ne tre­ba ču­di­ti s ob­zi­rom da će ta­moš­nje mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja na­vod­no po­nu­di­ti ka­mat­nu sto­pu od 4,7 pos­to. Ina­če, vla­da je oče­ki­va­la da će mo­ći po­nu­di­ti ka­mat­nu sto­pu od 4,2 pos­to, no fi­nan­cij­ski struč­nja­ci sma­tra­ju ka­ko je ta­kav cilj ipak pre­am­bi­ci­ozan u sa­daš­njim okol­nos­ti­ma. Ako iz­da­nje bu­de us­pješ­no, oz­na­čit će ko­rak da­lje u izlasku naj­juž­ni­je čla­ni­ce euro­zo­ne iz vi­še­go­diš­njeg kru­ga štednje i me­đu­na­rod­ne po­mo­ći.

Od 2010. Grčka je bi­la ovis­na o pa­ke­ti­ma fi­nan­cij­ske po­mo­ći ka­ko bi na­mi­ri­la po­tre­be za po­su­đi­va­njem nov­ca, pi­še BBC. Pa­ke­ti fi­nan­cij­ske po­mo­ći su po­če­li sti­za­ti u tre­nut­ku ka­da Grčka vi­še ni­je mo­gla na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma po­su­di­ti po­treb­ne ko­li­či­ne nov­ca jer su ula­ga­či bi­ti uvje­re­ni da ih neće bi­ti u mo­guć­nos­ti vratiti. A po­tre­be su bi­le vr­lo ve­li­ke. Go­di­nu pri­je pr­vog pa­ke­ta po­mo­ći, de­fi­cit dr­žav­nih fi­nan­ci­ja iz­no­sio je 35 mi­li­jar­di eura, od­nos­no 15 pos­to bru­to druš­tve­nog pro­izvo­da (BDP).

Grčka se tre­nut­no na­la­zi u tre­ćem pro­gra­mu po­mo­ći, a glav­ni iz­vor fi­nan­ci­ra­nja je bi­la euro­zo­na. Ukup­no, ta je dr­ža­va u sklo­pu pro­gra­ma po­mo­ći pri­mi­la vi­še od 250 mi­li­jar­di eura, a još joj je 47 mi­li­jar­di eura dos­tup­no do kra­ja idu­će go­di­ne.

Bol­na pri­la­god­ba

Me­đu­tim, no­vac stra­nih kre­di­to­ra ni­je bio “bes­pla­tan”, što­vi­še Grčka je pla­ti­la vr­lo vi­so­ku ci­je­nu kroz oš­tre mje­re štednje. Pro­ces pri­la­god­be bio je bo­lan, a gos­po­dar­stvo se od pret­kriz­nog vr­hun­ca sma­nji­lo za vi­še od 25 pos­to, dok je po­troš­nja vla­de re­al­no pa­la za vi­še od 30 pos­to. To se odra­zi­lo na pad za­pos­le­nos­ti u jav­nom sek­to­ru, re­za­nje pla­ća i mi­ro­vi­na te sma­nje­nje op­se­ga jav­nih us­lu­ga. Sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti iz­no­si vi­še od 20 pos­to, a me­đu mla­dom po­pu­la­ci­jom ona je bli­zu 50 pos­to. Proš­le go­di­ne os­tva­ri­ti pro­ra­čun­ski vi­šak od 0,7 pos­to BDPa. Ove go­di­ne Grčka će se vjerojatno vratiti u “crveno”, no po pro­cje­na­ma MMFa de­fi­cit će iznositi tek 1,5 pos­to BDPa.

pos­to

FOTOLIA

iz­no­sit će ka­mat­na sto­pa na no­ve obvez­ni­ce

Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja že­lje­lo je po­nu­di­ti ka­mat­nu sto­pu od 4,2 pos­to 4,7

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.